ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ ผู้นำ อช/อช แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ ผู้นำ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-13/18:08:03
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-13/16:23:18
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-11/12:46:15
4
ภคินท์ อื่นๆ แบบเก็บข้อมูลข้อมูล หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์/อำเภอลำปลายมาศ/อำเภอกระสัง/อำเภอคูเมือง/อำเภอหนองกี่/อำเภอชำนิ/อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์/อำเภอนาโพธิ์/อำเภอหนองหงส์/อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-06/15:47:45
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-05/16:51:29
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือน สิงหาคม 2562 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 4 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-04/13:16:46
7
เฉลิมศรี อื่นๆ ขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-04/11:20:18
8
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-03/16:19:22
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/16:57:02
10
ภคินท์ อื่นๆ แบบบรายงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำหรับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประโคนชัย ห้วยราช และเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/14:45:47
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/11:45:39
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/11:37:35
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/10:33:01
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-02/00:12:03
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นส.แจ้งอำเภอการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-01/14:18:48
16
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานสรุปผู้สมัครจิตอาสา 904 วปร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/16:54:33
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:07:39
18
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:07:19
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:06:57
20
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:06:26
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:05:47
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:05:21
23
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:04:48
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:04:21
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:03:58
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:02:41
27
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:02:08
28
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:01:41
29
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:01:14
30
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบข้อมูล กชช. 2ค อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/13:00:49

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login