ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:37:28
2
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:36:46
3
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อม OTOP นวัติวิถี 18 -19 มิ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:13:20
4
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายนักเล่าเรื่องชุมชน 23 - 25 มิย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:44
5
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:21
6
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อม OTOP นวัติวิถี 18 -19 มิ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:03:20
7
สริญญา อื่นๆ โอนเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรีจังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/10:42:10
8
ภคินท์ อื่นๆ ประมาณโครงการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/09:35:49
9
เฉลิมศรี อื่นๆ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:18:48
10
เฉลิมศรี อื่นๆ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการชุมชนมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:16:34
11
สริญญา อื่นๆ จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินงบสตรี จังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/16:27:31
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปข้อมูลประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/15:39:59
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-21/14:39:18
14
กรองศักดิ์ OTOP งบหน้าการจัดสรรฯพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-21/14:15:21
15
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผ่าน ระบบsesstion call ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-20/12:51:24
16
ประภัสสร OTOP บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-20/09:18:50
17
นัฐกานต์ OTOP รายชื่อแขกเดินทางเปิดงาน 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-19/11:28:07
18
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก การแสดง สำรับอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-19/10:46:06
19
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ บันทึกเชิดชูเกียรติ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-18/18:00:29
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนอุดหนุน อ.โนนสุวรรณ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/16:33:13
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/16:23:16
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.ห้วยราช รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/16:12:53
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.ปะคำ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/16:08:28
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.บ้านด่าน รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/15:42:04
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.นางรอง รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 5-8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/15:40:15
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุน อ.นางรอง รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/15:15:32
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 17 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/14:53:05
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 13-16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/14:47:24
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 9-12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/14:06:41
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบที่ 4 / 2561 โครงการที่ 5-8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-14/13:53:50

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login