ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/15:40:07
2
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประเมินเชิดชูเกียรติ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/13:43:01
3
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารสรุปหารพัฒนา OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-15/13:08:55
4
ประภัสสร OTOP OTOP (งบจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-15/11:59:11
5
นัฐกานต์ อื่นๆ สรุปงานกาชาดและ otop ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-15/11:33:27
6
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 32– 36 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/15:55:41
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 29 – 31 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/15:38:18
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 25 – 28 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/15:24:49
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 22 – 24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/15:11:48
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 19 – 21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/14:59:42
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 16 – 18 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/14:45:47
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 13-15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-12/14:36:37
13
กรองศักดิ์ OTOP นส.แจ้ง ททท. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-11/15:49:16
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-10/10:20:05
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-09/10:31:56
16
เฉลิมศรี อื่นๆ รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเอ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/19:49:31
17
เฉลิมศรี อื่นๆ หมวด 900 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (แทนฉบับเดิม) หนังสือ ที่ บร 0019/ว1789 ลว 9 เม.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/16:41:15
18
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการหมวด 900 ตามหนังสือจัดสรร ที่ บร 0019/ว2036 ลว 23 เม.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/16:38:30
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือคณะทำงาน OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-04/12:51:14
20
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอนวัติวิถี 2 ฝากหัวหน้าทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-03/11:25:52
21
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอนวัติวิถี ฝากให้หัวหน้าทวี บ้านใหม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-03/11:12:34
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที่ 10 – 12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-03/10:42:14
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี256 โครงการที่ 7 – 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/18:01:23
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ เดือน ก.พ.61 รอบ2 ปี2561 โครงการที่ 4 – 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:56:14
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:47:44
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย รอบ2เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที่ 1 – 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:38:09
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองหงส์ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที่ 1 – 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:34:54
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที่ 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:22:28
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.โนนสุวรรณ รอบ2 เดือน ก.พ.61 ปี2561 โครงการที่ 12 – 13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:19:20
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.โนนสุวรรณ รอบ2 เดือน ก.พ. 61 ปี2561 โครงการที่ 9 – 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-02/17:13:57

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login