ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-01/10:19:43
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-30/18:34:00
3
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ (เม.ย.61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-27/12:13:23
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-27/11:01:49
5
กรองศักดิ์ OTOP การพัฒนา Q D ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-26/11:52:31
6
ศิริมา OTOP จัดแสดงและจำหน่าย OTOP(Cluster ,กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/13:38:42
7
สริญญา อื่นๆ จ่ายตรงงบสตรี อ.เมือง อ.บ้านใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/11:43:35
8
วสัน อื่นๆ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 3-4 วสัน ฝากหัวหน้าประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-25/11:31:23
9
เฉลิมศรี อื่นๆ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ที่ บร 0019/ว525 ลว 29 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-23/15:33:13
10
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการตมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ บร0019/ว5625 ลงวันที่ 6 พ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-23/15:31:47
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 11 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-21/00:37:37
12
กรองศักดิ์ OTOP บุรีรัมย์แบรนด์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-19/10:33:59
13
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-17/16:29:59
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบประเมินตนเอง way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-10/17:30:17
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด อำเภอคูเมืองและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-10/14:18:24
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-10/10:39:02
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-10/09:37:44
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าบ้าน เดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-09/15:16:36
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่าง โครงการขอรับเงินสนับสนุน เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-06/10:30:30
20
กรองศักดิ์ OTOP ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Q D ท่ีอยู่นอกหมู่บ้าน นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-05/11:31:07
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดและอำเภอกระสัง ชำนิ ประโคนชัย โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-03/18:54:16
22
นัฐกานต์ อื่นๆ ประเด็นตรวจราชการผู้ตรวจฯ(นัฐกานต์ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ )ฝากให้พี่คุณประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-03/13:56:23
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย รอบ1 ปี2561 โครงการที่ 1 – 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-04-02/19:42:06
24
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ SSG อำเภอตรวจสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-29/16:02:33
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท คำกล่าวให้โอวาท (รอง ผวจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-29/15:37:37
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท คำกล่าวรายงาน (พจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-29/15:36:48
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-29/14:20:44
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-28/12:15:42
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บิลล์เพย์เม้น สมนึก แจ้งประโคน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-26/14:36:17
30
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมุลปราชญ์ อ.พุทไธสง ฝากพี่พิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-26/14:19:34

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login