ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ แบบรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ฝากไป้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/11:21:34
2
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายละเอียด อาหารพื้นถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/10:12:31
3
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางมชช. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:15:59
4
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แผนดำเนินงานมชช. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:14:32
5
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง/ตัวอย่างสรุปผลพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:13:46
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างแบบ บก. 111 สำหรับองค์กรสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:13:36
7
นัฐกานต์ อื่นๆ คำกล่าวรายงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/17:19:23
8
กรองศักดิ์ OTOP TOR การแสดงสินค้าใน ตจว.งบฯจว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/14:41:16
9
กรองศักดิ์ OTOP TOR การแสดงสินค้า Cluster ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/10:52:14
10
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจศูนย์สาธิตการตลาด ปี 61 ตามหนังสือ ด่วนที่ ที่ บร 0019/3120 ลว 6 มิ.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/10:22:16
11
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกและหนังสือเชิญ ร่วมงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/16:15:18
12
นิธิวัชร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/16:01:09
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ + แบบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/14:02:52
14
นัฐกานต์ อื่นๆ เจ้าหน้าที่ประสานงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/13:55:35
15
นัฐกานต์ อื่นๆ ผู้ประกอบการและพาหนะร่วมงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/13:54:38
16
ศิริมา OTOP โครงการผ้าทออีสานสู่สากล (๒๕๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:56:23
17
ศิริมา OTOP ทะเบียนกลุ่ม D (๑๐๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:55:06
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:09:16
19
สริญญา อื่นๆ จ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/15:03:42
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 1มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-04/19:28:03
21
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-04/11:13:25
22
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-04/11:12:52
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเงินอุดหนุน กพสจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-03/16:49:02
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-01/21:37:41
25
กรองศักดิ์ OTOP ใบเสนอราคางานทวีกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-01/18:54:06
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-31/14:43:47
27
ศิริมา OTOP วาระ นตผ.จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-31/11:39:18
28
ศิริมา OTOP วาระ นตผ.จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-31/11:32:45
29
วสัน อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มอาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:16:22
30
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ครบ 13182 ครัวเรือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/11:11:00

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login