ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ กำหนดการและแบบวิเคราะห์ เวที 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-23/16:57:19
2
ประภัสสร OTOP Q D otop นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-22/15:42:39
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-22/09:54:54
4
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมวด 900 โครงการสำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ รอบที่ 1 (ชำนิ ละหานทราย และนาโพธิ์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-21/15:06:31
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้การค้า งบสตรี และงบ กทบ. จังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-20/16:11:21
6
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-20/12:32:43
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายชื่อคณะทำงานบริหารหนี้อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-20/09:31:48
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าการยื่นเสนอโครงการ เงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/17:04:03
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าการยื่นเสนอโครงการ เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/17:03:24
10
นัฐกานต์ อื่นๆ แบบการนุ่งโจงกระเบน ๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/11:04:02
11
นัฐกานต์ อื่นๆ แบบการนุ่งโจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/11:03:14
12
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ และฐานข้อมูลฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/10:36:33
13
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แนวทาง คู่มือ การดำเนินงานกลุ่มอออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-19/10:34:06
14
ประภัสสร OTOP แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/20:10:07
15
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP(แยกอำเภอทุกอำเภอ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:56:37
16
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP(กลุ่ม C) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:53:01
17
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:52:08
18
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP ฐานข้อมูล OTOP (2557-2560) จำนวน ๒,๔๖๙ กลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:50:39
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 36 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:21:34
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอละหานทราย 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:20:33
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอนาโพธิ์ 4 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:19:48
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอหนองหงส์ 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:18:48
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอโนนสุวรรณ 13 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:17:42
24
ประภัสสร OTOP ทะเบียนรายชื่อกลุ่ม (โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวฯ) งบจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/15:33:58
25
วสัน อื่นๆ แบบรายงานปราชญ์สัมมาชีพฯ (ฝากป๋องพลับพลาชัย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/11:50:45
26
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/09:00:50
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-13/16:18:40
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานนำเสนอ หัวหน้าขับเคลื่อน จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-12/17:30:36
29
สริญญา อื่นๆ โอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-12/11:21:51
30
สริญญา อื่นๆ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมแบบฟอร์ม และใบมอบอำนาจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/16:25:49

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login