ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-11/11:00:49
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่(งบสตรี) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-10/20:48:24
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/18:28:06
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/18:27:05
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน เดือน มิ.ย.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 9 ก.ค.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/17:16:30
6
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานกรม กิจกรรมเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/15:47:57
7
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานกรม กิจกรรมเชิดชูเกียรติชนะเลิศ ประเภทกิจกรรม ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/15:47:22
8
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารการตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาของฝากของที่ระลึก สิ่งที่ส่งมาด้วย แนบท้ายหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4937 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/10:18:30
9
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบการพัฒนาของที่ระลึกท่ีอำเภอใช้ OTOP ต้นทางเดียวกับท่ี จว.พัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-06/17:08:12
10
รณภพ การประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-30/09:01:55
11
ภคินท์ อื่นๆ Road Map นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-29/15:36:32
12
ภคินท์ อื่นๆ แบบประเมินเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/17:16:19
13
ภคินท์ อื่นๆ ประเมินนักเล่าเรื่องชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/11:50:30
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-19/11:46:28
15
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก แบบ บก.111 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-13/13:38:58
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรี ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/14:20:47
17
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/10:04:40
18
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบตอบรับการเข้ารับการประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/10:03:44
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/14:58:12
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน เดือน พ.ค.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 6 มิ.ย.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-10/16:49:53
21
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานตัวชี้วัดหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-10/14:25:21
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-09/19:18:51
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้นำ อช ไตรมาส2/2562 ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-07/14:19:17
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-07/14:17:39
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/16:39:37
26
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ งาน D-Hope ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-04/17:09:46
27
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ไฟล์ข้อมูลงานคาราวาน งบฯจว.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/16:26:02
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/13:45:57
29
ภคินท์ อื่นๆ ยุทธศาสตร์การจัดประเภทชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/11:08:10
30
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารเตรียมการรับตรวจจาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-29/10:21:54

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login