ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 22 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-26/17:05:56
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 17 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/21:08:48
3
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบสำรวจครัวเรือนยากจน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอกระสัง) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-22/11:47:13
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-21/16:59:06
5
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ข้อมูลงบฯ จว.ส่งพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-17/09:46:33
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 14 พ.ค 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-16/22:39:34
7
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๖๒ กำหนดส่ง 3 มิ.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-14/10:03:56
8
ภคินท์ อื่นๆ แบบฟอร์มการจัดประเภทชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-13/16:33:15
9
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารประกอบรับการตรวจ จาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/16:04:19
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/15:36:15
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชี ผู้นำ อช ไตรมาส 1/2562 ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ไม่สามารถโอนเงินได้ 2 ราย 1)นายสุริยา พลแสน อช.อ.บ้านใหม่ เลขที่บัญชี 12922654367 2)นายสนาม วิไธสง อช.อ.นาโพธิ์ เลขที่บัญชี 2023594237 ตรวจสอบบัญชีมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ เลขที่บัญชีถูกต้องใหม แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินนะคะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:25:31
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:22:02
13
กรองศักดิ์ OTOP งานพัฒนา QD ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:14:45
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-02/17:02:41
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-01/15:28:41
16
สริญญา อื่นๆ รหังบประมาณพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ป้าย 7000 ให้แยกจ้างต่างหาก จากรายการอื่น เนื่องจากรหัส งปม เป็นค่าจ้ดทำครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-30/15:31:35
17
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดการจัดกิจกรรม kick หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-29/10:04:17
18
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมาส 3-4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:05:57
19
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานฐานข้อมูล (สรุปการเบิกจ่ายโครงการรายอำเภอ ไตรมา 1-2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/17:02:45
20
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานแผน-ผล โครงการ 1 พัฒนากร 1 ครัวเรือนยากจนมีความสุข สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-24/12:04:26
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/17:44:30
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/17:42:18
23
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประเมินเชิดชูเกียรติ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/14:52:28
24
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานตัวชีวัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/14:12:21
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน (เดือน มี.ค.62) เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน วันที่ 4 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/12:26:16
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-08/18:06:33
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-05/11:20:42
28
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงาน OTOP Village 8 เส้นทาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-04/17:11:23
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-04/16:00:52
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-02/13:34:15

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login