ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ เกณฑ์ครัวเรือนสัมมาชีพฯ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-30/09:08:52
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ประโคนชัย ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/12:44:21
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ปะคำ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/12:43:31
4
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.บ้านด่าน ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/12:42:35
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/12:13:52
6
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 4-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/11:50:36
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/11:42:16
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.บ้านด่าน ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/11:22:24
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ปะคำ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 6-9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/11:16:47
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ปะคำ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 4-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/10:58:29
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ปะคำ ( เม.ย.61 ) รอบที่3 ปี 2561 โครงการที่ 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-29/10:56:59
12
กรองศักดิ์ OTOP นำเสนอสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-28/13:15:55
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ (เม.ย.61) รอบ3 ปี2561โครงการที่ 13 – 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:44:48
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ ( เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่ 10-12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:42:44
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ( เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่7-9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:40:36
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ (เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่4-6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:38:47
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ ( เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่ 1-3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:36:19
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย ( เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่ 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:33:12
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย (เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:31:27
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ( เม.ย.61)รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:29:17
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.คูเมือง (เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:26:42
22
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประกวด 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/16:52:49
23
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-25/15:37:36
24
สริญญา อื่นๆ แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการส่งแบบให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ต่อไป ในส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-24/09:35:49
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สพจ อ.เมือง อ.สตึก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แคนดง อ.โนนสุวรรณ อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-24/09:32:39
26
กรองศักดิ์ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-23/20:35:11
27
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/15:14:23
28
นัฐกานต์ อื่นๆ วารประชุมสานสัมพันธ์ 28 พค61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/15:13:25
29
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 61 ส่งหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/14:44:50
30
ประภัสสร OTOP แบบรายงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/13:07:01

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login