ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การฝึกอบรม นพส.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-27/08:10:16
2
นัฐกานต์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ตลาดประชารัฐอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/18:46:21
3
รณภพ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/18:26:00
4
รณภพ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/17:58:22
5
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แบบสรุปรายงานกลุ่มเป้าหมายมชช. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/16:40:05
6
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดมชช. ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/16:39:17
7
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ใบสมัครมชช.ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/16:38:33
8
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางมชช. ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/16:38:00
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/14:16:17
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/01:01:09
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.1 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/16:44:47
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.1 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/16:44:33
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/17:08:47
14
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณ งบยุทธศาสตร์ ปี2562 ไตรมาส 1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-19/15:22:19
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/15:58:08
16
วสัน อื่นๆ แบบรายงานตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำ 4 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/15:34:24
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-17/10:52:40
18
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด รอบ 1 / 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/13:00:43
19
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนปี 61 อำเภอโนนสุวรรณ ฝากให้อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/09:51:48
20
วสัน อื่นๆ การบันทึก GVH ในระบบBPM ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-14/15:38:36
21
นัฐกานต์ อื่นๆ ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-14/14:16:53
22
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายชื่อครัวเรือนตกเกณ์ จปฐ. ปี 61 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ฝากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-12/09:55:00
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 7 มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-12/09:52:35
24
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. ซักซ้อมงาน กข.คจ. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-11/21:12:49
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-11/14:54:40
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-10/14:27:52
27
วสัน อื่นๆ ฝากรูปให้พี่ประดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-08/18:12:15
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-08/16:08:51
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-08/14:27:47
30
ศิรินทร์ทิพย์ ผู้นำ อช/อช วาระการประชุมผู้นำอช. ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-08/11:23:53

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login