ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.คูเมือง อ.ลำปลายมาศ อ.นางรอง อ.โนนสุวรรณ อ.ห้วยราช อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โนนดินแดง อ.บ้านด่าน อ.สตึก อ.หนองหงส์ อ.บ้านกรวด อ.พุทไธสง อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-19/19:08:32
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 อ.พลับพลาชัย อ.ชำนิ อ.พุทไธสง อ.คูเมือง อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-17/23:27:40
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-16/07:30:40
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-16/07:29:59
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นางรอง อ.กระสัง อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-15/11:46:06
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-15/06:38:50
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-15/06:38:26
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โอนวันที่ 10 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-10/16:03:46
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 อ.อาโพธิ์ อ.ประโคนชัย อ.ห้วยราช อ.ลำปลายมาศ อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง อ.หนองหงส์ อ.คูเมือง อ.กระสัง อ.หนองกี่ อ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง อ.แคนดง อ.พุทไธสง อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/16:40:17
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อ.ห้วยราช อ.หนองกี่ อ.ละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.นาโพธิ์ อ.นางรอง อ.ประโคนชัย อ.ชำนิ อ.สตึก อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.โนนสุวรรณ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อ.บ้านด่าน อ.แคนดง อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/16:39:18
11
วสัน อื่นๆ แบบรายงานบูรณาการแผน แบบ 1- 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/15:05:24
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 สพจ.บร อ.กระสัง อ.สตึก อ.ประโคนชัย อ.พุทไธสง อ.โนนดินแดง อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/13:40:59
13
เฉลิมศรี อื่นๆ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-09/10:37:06
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 อ.ละหานทราย อ.พลับพลาชัย อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อ.สตึก อ.โนนดินแดง อ.กระสัง อ.นาโพธิ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/21:12:03
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 สพจ.บร อ.สตึก อ.พุทไธสง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ อ.นางรอง อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/20:01:26
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อ.นาโพธิ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อ.หนองหงส์ อ.บ้านด่าน อ.โนนดินแดง อ.กระสัง อ.นางรอง อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.ชำนิ อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/18:13:37
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 8 กันยายน 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/11:50:09
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อ.นางรอง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/11:43:39
19
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล สปก. ตามหนังสือประทับตรา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-08/09:07:34
20
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล สปก. ตามหนังสือประทับตรา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-02/17:57:16
21
วสัน อื่นๆ ตรวจสอบที่ดิน สปก. (เฉพาะของจังหวัดบุรีรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-09-01/11:36:50
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 26 ส.ค. 63 ไตรมาส 3 ต่างธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/17:00:57
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 26 ส.ค. 63 ไตรมาส 3 ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/17:00:32
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 28 ส.ค. 63 บริหาร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/16:59:50
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 28 สิงหาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-28/16:59:13
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 อ.อาโพธิ์ อ.ประโคนชัย อ.ห้วยราช อ.ลำปลายมาศ อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง อ.หนองหงส์ อ.คูเมือง อ.กระสัง อ.หนองกี่ อ.โนนสุวรรณ อ.นางรอง อ.แคนดง อ.พุทไธสง อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/02:02:08
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สพจ.บร อ.ลำปลายมาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.สตึก อ.กระสัง อ.นางรอง อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-27/01:55:43
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 24 ส.ค. 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-26/20:12:31
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 19 ส.ค. 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-26/20:12:04
30
นัฐกานต์ OTOP ป้ายโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-24/10:40:36

 

จำนวนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login