ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 (สำหรับอำเภอ) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-07/17:12:27
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.1 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-07/10:49:39
3
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-06/13:30:55
4
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มคัดเลือกหมู่บ้านนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-04/16:27:47
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท รายชื่อเด็กรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-04/14:24:18
6
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-01/09:45:45
7
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการที่ 31 ไตรมาส 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของผู้นำ อช.ในการส่งเสริมคุณภาพครัวเรือนที่่ตกเกณฑ์ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-28/19:19:59
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-28/18:09:07
9
ปัฏิมาศ อื่นๆ แบบรายงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บร1 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-28/10:47:16
10
สริญญา อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการใช้คืนเงินยืม เงินในงบประมาณ พ.ศ.2561/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-26/22:46:27
11
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 1 / 2562 ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕62 และปลายรอบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-26/11:33:03
12
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติเข้าวาระ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/18:10:58
13
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แนวทางเชิดชูเกียรติ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/13:53:49
14
กรองศักดิ์ OTOP การประสานงานพัฒนา Q D ของกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-24/19:35:38
15
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างคำสั่งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/16:01:32
16
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานเชิดชูเกียรติ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/16:00:11
17
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ โรดแมพ เชิดชูเกียรติ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:59:07
18
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ หนังสือแจ้งอำเภอเชิดชูเกียรติ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:58:37
19
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ บันทึกเชิดชูเกียรติ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:58:10
20
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประเมินเชิดชูเกียรติ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:57:31
21
วสัน อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลตำบลเป้าหมายฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/14:17:46
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/12:04:54
23
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการหมวด 900 ไตรมาส 2 ที่เหลือและไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/16:32:33
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมินโครงการ(ด้านทุน) ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-18/18:26:07
25
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. นส.สั่งการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-17/21:57:56
26
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกจากอุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/16:56:16
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/13:16:50
28
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานสถานะทางการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/12:25:26
29
ประภัสสร OTOP ฐานข้อมูล OTOP (กลุ่ม B,C) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-14/16:50:52
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ม.ค.62 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 9 ก.พ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/16:10:08

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login