ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:30:31
2
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:29:47
3
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จรับเงิน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:29:03
4
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:27:59
5
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:27:27
6
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:26:46
7
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:25:16
8
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:24:39
9
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:23:58
10
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:22:23
11
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:21:20
12
เฉลิมศรี อื่นๆ ใบเสร็จ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:18:32
13
นัฐกานต์ อื่นๆ เตรียมคำสั่ง Trader ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:44:23
14
นัฐกานต์ อื่นๆ Trader ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:43:44
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/09:54:34
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระกองทุนสตรี ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/17:21:33
17
วสัน อื่นๆ เอกสารฝากหัวหน้ากรอง (งานสตรีน้อย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/13:45:14
18
กรองศักดิ์ OTOP แบบประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/10:31:28
19
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:26:18
20
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/09:25:59
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/14:52:52
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-27/13:31:07
23
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานรักษามาตรฐาน SSG งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:11:09
24
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญ ผปก. Q D ร่วมเวทีรับรองต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/08:05:08
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ อุ๊ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/17:08:37
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ อุ๊ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/17:08:09
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ อุ๊ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/17:07:45
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.3 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-19/17:12:05
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.2 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-19/17:11:43
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบ นวัตวิถี Vaillage 8 เส้นทาง งบสตรี งบ กทบ.1 (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-19/17:11:14

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login