ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP(กลุ่ม C) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:53:01
2
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:52:08
3
ศิริมา OTOP ทะเบียน OTOP ฐานข้อมูล OTOP (2557-2560) จำนวน ๒,๔๖๙ กลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-16/17:50:39
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 36 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:21:34
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอละหานทราย 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:20:33
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอนาโพธิ์ 4 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:19:48
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอหนองหงส์ 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:18:48
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอโนนสุวรรณ 13 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/18:17:42
9
ประภัสสร OTOP ทะเบียนรายชื่อกลุ่ม (โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวฯ) งบจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-15/15:33:58
10
วสัน อื่นๆ แบบรายงานปราชญ์สัมมาชีพฯ (ฝากป๋องพลับพลาชัย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/11:50:45
11
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-14/09:00:50
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-13/16:18:40
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานนำเสนอ หัวหน้าขับเคลื่อน จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-12/17:30:36
14
สริญญา อื่นๆ โอนเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-12/11:21:51
15
สริญญา อื่นๆ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมแบบฟอร์ม และใบมอบอำนาจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/16:25:49
16
ศิริมา OTOP การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD 100 กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/14:12:00
17
ศิริมา OTOP พัฒนาศักยภาพกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/14:10:45
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/13:53:15
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-09/09:09:04
20
ศิริมา OTOP ลงทะเบียน OTOP 2557-2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-07/15:02:41
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-07/11:03:54
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบสำคัญรับเงิน ลำใย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-05/08:49:11
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบสำคัญรับเงิน วาสนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-05/08:48:43
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญา นางลำใย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-05/08:44:22
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญา นางวาสนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-03-05/08:42:07
26
กรองศักดิ์ OTOP รายได้ OTOP งานกาชาด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-27/11:00:38
27
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค งบหน้ารหัสผ่านโปรแกรม จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-27/10:53:28
28
วสัน อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพชุมชน งบประมาณ ปี 2560 ฝากน้องยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-26/13:48:28
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แบบแจ้งชื่อเด็กรับทุน ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-23/09:29:24
30
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-21/14:36:13

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login