ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ powerpoint ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/17:20:33
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการอุดหนุน สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน กพสจ.บุรีรัมย์ รอบที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:16:33
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3 โครงการเงินทุนหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill อำเภอบ้านละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:13:59
4
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 โครงการเงินทุนหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill รอบที่ 2 ปี 2562 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:12:39
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 โครงการเงินหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รอบที่ 2 ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:10:35
6
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่ายงาน OTOP ทวีกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/16:19:29
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/14:10:27
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/12:03:31
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/11:59:57
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/11:59:21
11
กรองศักดิ์ OTOP ตำนานผ้าบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/09:32:00
12
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการแสดงแบบผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/09:31:31
13
วสัน อื่นๆ รายชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมหลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพฯ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/15:55:30
14
กรองศักดิ์ OTOP ส่งไฟล์งานสองแผ่นดินให้พัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/14:50:58
15
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:16:29
16
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:15:57
17
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระประชุมคณะทำงานฝ่ายกรรมการประกวดเดินไหมปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/15:24:43
18
ภคินท์ อื่นๆ การทบทวยผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:10:23
19
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มการนำส่งใบเสร็จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/15:44:59
20
นัฐกานต์ อื่นๆ ผปก.ทำป้ายปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/17:00:37
21
กรองศักดิ์ อื่นๆ ภาพเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 62 อ.ประโคนชัย อ.นางรอง อ.บ้านด่าน อ.ชำนิ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/15:49:16
22
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/12:08:32
23
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อ ผปก.จำหน่ายงานกาชาด ส่งทำป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-06/16:11:12
24
นัฐกานต์ OTOP ผปกงงานไหม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-06/14:18:50
25
กรองศักดิ์ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบฟอร์มโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/16:15:12
26
ภคินท์ อื่นๆ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของ สตง.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/11:41:03
27
เฉลิมศรี อื่นๆ เรื่อง การสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/11:23:25
28
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/10:03:41
29
นิธิวัชร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/15:21:56
30
นิธิวัชร์ การจัดทำฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน การการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/15:15:56

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login