ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ ตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-02/10:39:22
2
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวเปิดงานมหัศจรรย์ไหม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-02-01/07:32:26
3
สริญญา อื่นๆ เลขสัญญาค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-31/14:57:31
4
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกและหนังสือแจ้งคำสั่งฯเดินไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-31/13:22:21
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้านและเงินอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-31/09:12:13
6
นัฐกานต์ อื่นๆ บัญชีคู่เดินไหม ส่งหัวหน้ากรอง(แก้ไขใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-30/20:43:07
7
นัฐกานต์ อื่นๆ บัญชีคู่เดินไหม ส่งหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-30/20:26:54
8
วสัน อื่นๆ แบบรายงานการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-30/16:08:16
9
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ตัวคูณต่อหนึ่งหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-28/20:36:07
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-26/10:20:48
11
จินตนา อื่นๆ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-25/16:12:46
12
จินตนา อื่นๆ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-25/15:52:47
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปแผนการผลิต/แผนธุรกิจของกลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-24/16:39:17
14
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการเดินแสดงแบบไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/18:12:00
15
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระประชุมงานกาชาดฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/18:11:03
16
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระประชุมงานกาชาดฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/18:11:03
17
วสัน อื่นๆ หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/17:35:20
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/13:30:40
19
ประภัสสร ผู้นำ อช/อช คำกล่าวกิจกรรมครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒยสชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-23/10:58:27
20
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค Font สำหรับโปรแกรม จปฐ. 2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-22/14:18:26
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ไม่มีไฟล์แนบ
2018-01-22/14:01:43
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค โปรแกรม จปฐ. เวอชั่น อัพเดต 2.14 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-22/13:59:15
23
นัฐกานต์ อื่นๆ ทะเบียน ผปก.จำหน่ายงานกาชาด (ส่งให้หัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-20/15:29:48
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-19/16:06:43
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งค่าบริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-18/14:07:04
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-18/14:06:18
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt.งานสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-17/17:32:02
28
สริญญา อื่นๆ โอนเงินงบสตรี งบกทบ.อำเภอและจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-17/16:49:10
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างคำกล่าว วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-16/16:51:54
30
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มค่าวิทยากร ของกรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-16/16:10:25

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login