ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ แบบรายงานผลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-16/14:55:08
2
สริญญา อื่นๆ โอนเงินงบสตรี อำเภอนาโพธิ์และสพจ.บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-16/11:19:41
3
นัฐกานต์ อื่นๆ ฝากหัวหน้ากรอง เตรียมวาระประชุมงานกาชาดและไหม 16 มค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-15/21:10:16
4
สริญญา อื่นๆ โอนเงินงบสตรี งบกทบ. อำเภอและจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-15/17:13:13
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-15/09:17:37
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งานนำเสนอวันที่ 18 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-14/16:42:00
7
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอกองทุนหนุนเสริมสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-14/15:20:34
8
วิวัฒน์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบประเมินผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 14 นำส่งผู้ตรวจราชการกรม ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-12/11:53:57
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอสตรี 12 ม.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-11/11:37:29
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ CMO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-11/10:03:29
11
กรองศักดิ์ อื่นๆ การแบ่งงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-11/09:27:23
12
กรองศักดิ์ OTOP ร่างคำสั่ง CMO ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/17:16:33
13
วสัน อื่นๆ นำเสนอ กองทุนหนุนเสริมอาชีพฯ ฝากหัวหน้ากรองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/15:27:01
14
วสัน อื่นๆ หลักธรรมาภิบาล (คณะกรรมการจัดการกองทุนชุมชน) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/15:26:21
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/13:34:30
16
กรองศักดิ์ OTOP หนังสือสั่งการ แต่งตั้ง CMO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/09:15:37
17
กรองศักดิ์ OTOP ร่างคำสั่ง CMO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-10/08:56:03
18
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อผู้จองหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/16:07:56
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการติดตั้งโปรแกรมออฟไลน์ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/15:12:17
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ ปก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/15:24:23
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/14:55:24
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างทำเอกสาร งบสตรี งบกทบ. 6 อำเภอ อ.กระสัง อ.นาโพธิ์ อ.โนนดินแดง อ.โนนสุวรรณ อ.คูเมือง อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/14:27:19
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/11:43:51
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-04/16:04:49
25
วสัน อื่นๆ เตรียมประชุมเขตฝากหัวหน้ากรองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/14:30:57
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าตาราง 4 หน้า เสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/13:30:51
27
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ วาระประชุม พอ.5 ม.ค. (ส่งเสริมฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/12:25:54
28
ศิริมา OTOP รายได้ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:58:50
29
ศิริมา OTOP วาระ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:16:47
30
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญกรรมการประชุม ฝากบี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/10:46:36

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login