ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดการเครือข่ายอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/15:12:00
2
กรองศักดิ์ OTOP การสั่งการตลาดประชารัฐ บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/22:32:19
3
กรองศักดิ์ OTOP เนื้อหา ตลาดประชารัฐ นำเข้าที่ประชุม กน.ส่วนจังหวัด 29 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/20:31:49
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาราง ค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/19:35:44
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่าง วาระการประชุม อกส.จ. 21 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-19/20:05:00
6
กรองศักดิ์ OTOP ระบบการรายงานการลงทะเบียนผู้ค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-18/14:56:02
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.คูเมือง รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:57:16
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ (งานสตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:44:34
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 21 - 27 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:21:06
10
สริญญา อื่นๆ ร่างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พรบ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:08:18
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 11 - 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/15:42:51
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 -10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/14:49:40
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.พลับพลาชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 21 - 28 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/13:44:53
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าอบรม 5 กิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/13:42:07
15
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/12:31:49
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.พลับพลาชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 11 - 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/12:28:21
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.พลับพลาชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่1 - 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/11:23:27
18
สริญญา อื่นๆ แนวทางการเบิกจ่ายงบยุทธศาตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-16/16:05:04
19
สริญญา อื่นๆ ข้อพึงระวังในการปฎิบัติงาน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-16/16:02:30
20
สริญญา อื่นๆ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-16/16:00:24
21
สริญญา อื่นๆ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-16/15:59:08
22
สริญญา อื่นๆ ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-16/15:58:18
23
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างเอกสารบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-15/11:26:11
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมู จปฐ. ปี 2561 ระดับอำเภอ สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-15/10:23:03
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถามข้อมูล จปฐ.ฉบับย่อ ปี 2560-2564 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-15/09:40:25
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์แบบสอบถามเล่มข้อมูล จปฐ. ปี 60-64 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-15/09:25:32
27
ประดิษฐ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรม ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑ ให้อำเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ฯ ปี ๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/23:42:46
28
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบเสนอขอแก้ไขโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-14/16:50:34
29
วสัน อื่นๆ แบบประเมิน way of life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-13/11:09:52
30
กรองศักดิ์ OTOP แบบสรุปข้อมูลการลงทะเบียนตลาดประชารัฐรายวัน และสะสม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-12/15:35:15

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login