ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม ของ วสัน และ ประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/09:49:58
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระประชุม พอ. 5 ม.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-01/20:26:17
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างระเบียบเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-27/11:41:54
4
กรองศักดิ์ OTOP งานฝากให้จินตนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-27/07:50:02
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/17:04:42
6
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/16:39:35
7
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือโปรแกรม QGIS สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/16:32:49
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt เครือข่่ายอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/15:04:19
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าวัสดุงบ กทบ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/14:36:23
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าวัสดุ งบสตรีและงบ กทบ.อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/14:35:23
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/13:39:18
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/13:39:13
13
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 61 (วสัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-23/16:52:40
14
กรองศักดิ์ ศอช.ต. ppt ประชุม ศอช.จ.22 ธ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/17:38:04
15
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างบันทึกกำหนดราคากลาง และบันทึกรายงานขอความเห็นชอบ วงเงินเกิน 100000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/16:23:40
16
วสัน อื่นๆ นำเสนอทีมสนับสนุน ฯ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:27:53
17
สริญญา PA แจ้งโอนเงินยืมงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ อ.พุทไธสงอ.นางรอง อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:24:18
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:21:20
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งดอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำต่างสำนักงาน 2 ราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-21/15:54:45
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืมและเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและอำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-21/15:52:24
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถาม จปฐ. ปี 2561 (แบบย่อ) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-20/15:59:00
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สำหรัสบอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-20/15:57:45
23
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญผู้ลงทะเบียนประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/17:07:32
24
นัฐกานต์ อื่นๆ หนังสือเชิญผู้ลงทะเบียนตลาด ถนนคนเดินเซราะกราว ประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/15:03:08
25
เฉลิมศรี อื่นๆ การพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/12:09:03
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/12:38:53
27
นัฐกานต์ อื่นๆ ใบสมัครเข้าจำหน่ายถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/11:11:32
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงานเลขานุการ กทบ. จำนวน 6 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/10:02:34
29
กรองศักดิ์ OTOP รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานไหม บร.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-15/15:35:05
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/11:39:25

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login