ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุปประสบการณ์ ที่หลากกลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/07:00:09
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค.61เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 256 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/16:10:13
3
วสัน อื่นๆ รายละเอียดประกอบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ปี 62 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/17:22:39
4
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบประเมินโครงการ ฯ ฝากอำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:23:28
5
สริญญา อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันขยายปี 2560 รายงานเฉพาะรายการที่กันเงินได้ ทำ PO ภายใน 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/17:44:38
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียดโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/17:36:05
7
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/16:31:51
8
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/16:30:38
9
กรองศักดิ์ OTOP เรื่อง การดำเนินการแก้ไขโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-05/15:51:54
10
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม วสัน ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/21:13:38
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/16:48:36
12
วสัน อื่นๆ เป้าหมายตามโครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/14:12:31
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนปฏิบัติการงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:19:18
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:17:54
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/09:48:18
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:05:24
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:04:47
18
นิธิวัชร์ อื่นๆ test ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/15:55:11
19
PA - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/15:54:21
20
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/14:42:38
21
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. PPT มชช. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/16:47:57
22
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ PPT กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:37:10
23
กรองศักดิ์ อื่นๆ งานปี 62 ในส่วนของยุค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:31:17
24
ศิริมา OTOP ข้อมูล Quadrant D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:15:15
25
ศิริมา OTOP PowerPoint OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:50:32
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (บรรยาย 26 ตุลาคม 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:38:51
27
นัฐกานต์ อื่นๆ ทะเบียนพื้นที่ดำเนินการตลาดประชารัฐคนไทยยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:02:09
28
นัฐกานต์ อื่นๆ นำเสนองานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:01:33
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/16:17:35
30
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2562 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/09:49:33

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login