ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/12:09:12
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:53
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/11:22:24
4
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงาน ตลาดอารยธรรมวนัมรุง 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/19:55:49
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ ค่าเป้าหมายการประเมิน นวช.กลุ่มส่งเสริม รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/16:07:53
6
กรองศักดิ์ OTOP แผนที่เส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:25:21
7
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:22:14
8
กรองศักดิ์ OTOP การประชุมเส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:21:24
9
ประภัสสร OTOP บัญชีกลุ่มเป้าหมาย(เชื่อมโยง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:50:36
10
ประภัสสร OTOP บันทึก ประชุม 17 ตค 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:17:27
11
ประภัสสร OTOP บันทึก กิจกรรมเชื่อมโยงฯ 19 ตค61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/14:16:04
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/14:13:51
13
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานสรุป ข้อสังเกตการจัดงาน Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:35:12
14
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:31:37
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/11:20:38
16
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานแผนปฏิบัติการบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และกชช.2ค ระดับตำบล อำเภอ ปี 2562 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/10:18:22
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมฯออนไลน์ ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/09:34:23
18
วสัน OTOP ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/14:57:43
19
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบตอบรับ รางวัลหม่อมงามจิต (ฝากให้ อ.เฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/13:05:33
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:20:29
21
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:30:20
22
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOPปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:26:21
23
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:23:45
24
ศิริมา OTOP ฐานข้อมูล OTOP ปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/16:20:56
25
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. แบบฟอร์มรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/09:58:15
26
กรองศักดิ์ OTOP การจัดเก็บรายได้ชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-05/08:27:49
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/16:34:36
28
ภคินท์ อื่นๆ กำหนดากร EXPO แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/15:50:26
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบสมัครการแสดงต้อนรับและการแต่งกาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/13:19:47
30
วสัน อื่นๆ รายงานผลสัมฤทธิ์ ฝากอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/12:19:38

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login