ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ แบบประเมิน way of life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-13/11:09:52
2
กรองศักดิ์ OTOP แบบสรุปข้อมูลการลงทะเบียนตลาดประชารัฐรายวัน และสะสม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-12/15:35:15
3
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลตลาดท้องถิ่นสุขใจ ของท้องถิ่นฯ และ modern trade ของพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-12/10:01:02
4
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจรายชื่อผู้ค้าในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-11/14:11:06
5
กรองศักดิ์ OTOP แบบสรุปรายงานประจำวัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/16:16:51
6
กรองศักดิ์ OTOP แบบประเมินประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ตป05 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/09:02:33
7
กรองศักดิ์ OTOP คู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/09:02:04
8
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารตลาดประชารัฐ มอบ ผต.วิไลวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/07:31:28
9
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด/อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/23:43:56
10
กรองศักดิ์ OTOP แบบแสดงข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บุรีรัมย์ ส่งศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/22:14:05
11
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด PPT สัมมาชีพและการจัดการเงินทุนชุมชน ปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:17:29
12
วสัน อื่นๆ แบบตลาดประชารัฐ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:11:55
13
วสัน อื่นๆ แบบตลาดประชารัฐ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:11:35
14
กรองศักดิ์ OTOP แบบคำขอลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/12:07:18
15
กรองศักดิ์ OTOP ร่างแบบประเมินศักยภาพแนบคำขอรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/10:04:00
16
กรองศักดิ์ OTOP นำเสนอตลาดประชารัฐ บร 9 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/15:56:00
17
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/14:38:22
18
กรองศักดิ์ OTOP PDFประกอบการประชุม 8 พ.ย.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:03:37
19
กรองศักดิ์ OTOP OTOP นวัตวิถี4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:01:15
20
กรองศักดิ์ OTOP รวมสไลด์ประชารัฐ 7-8 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:59:29
21
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:58:07
22
จรินทร์ อื่นๆ หมวด900 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:33:55
23
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อ ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/14:46:56
24
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ รอง นิสิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/11:42:24
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:17:00
26
กรองศักดิ์ OTOP ppt.ประกอบการประชุมวันที่ 31 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:05:07
27
กรองศักดิ์ OTOP คู่มือการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:02:20
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้านประจำเดือนตุลาคม 2560 และเงินอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/08:36:57
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสาร "ตลาดประชารัฐ" นำเข้าวาระประชุมเพื่อทราบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/23:13:15
30
จรินทร์ อื่นๆ หมวด 900 (สารสนเทศร่าง) ฝากให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/17:15:02

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login