ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายบุคคล ณ 30 พย.60 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/10:27:38
2
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายบุคคล ณ 30 พย.60 อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/10:18:33
3
ศิริมา OTOP แนวทางการคัดเลือกเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/17:03:34
4
กรองศักดิ์ OTOP ระเบียบเครือข่าย OTOP บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/16:09:07
5
นัฐกานต์ อื่นๆ แบบรายงานการจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐ (ส่งจังหวัดทุกวันพฤหัสบดี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/14:58:07
6
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเซราะกราวอันดับ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/12:13:54
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/12:06:52
8
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานตลาดประชารัฐ อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/23:35:28
9
สริญญา อื่นๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริหารกรมฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/11:02:17
10
สริญญา อื่นๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบยุทธศาสาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/11:01:33
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/10:28:40
12
วสัน อื่นๆ แบบกรอกข้อมูล ITA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-10/11:35:52
13
นัฐกานต์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนตลาดเซราะกราว ศูนย์ฯอำเภอเมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/18:05:50
14
นัฐกานต์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนตลาดเซราะกราวศูนย์ฯจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/18:04:43
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าอบรม 2 กิจกรรม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/17:06:39
16
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:49:24
17
เฉลิมศรี อื่นๆ TOR ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:13:28
18
เฉลิมศรี อื่นๆ TOR ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:12:59
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.(ออฟไลน์) 2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/11:38:19
20
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค Power point ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจ จปฐ. ปี 2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/16:15:00
21
ศิริมา อื่นๆ ผลคัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/15:04:47
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/12:12:43
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ. รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 38 - 47 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/11:45:55
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ. รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 28 - 37 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/10:39:36
25
ศิริมา อื่นๆ ฝากสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-07/09:59:30
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ. รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 19 - 27 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-06/17:13:23
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ. รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 10 - 18 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-06/16:38:09
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ลำปลายมาศ. รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-06/15:49:20
29
วสัน โครงการ กข.คจ. แบบสำรวจข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-05/11:04:55
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารงบบริหาร จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-04/10:33:48

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login