ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนที่เชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:19:34
2
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนการดำเนินงาน EXPO UP date ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:16:40
3
กรองศักดิ์ OTOP แผนจัดกิจกรรม Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/15:06:39
4
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเทียวนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-29/15:31:23
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระการประชุมคกก.ประกวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-28/16:55:50
6
กรองศักดิ์ OTOP การประสานงานตั้งป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/13:47:44
7
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด รอบ 2/61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/15:10:54
8
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่างกระบวนการ..ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-25/15:48:39
9
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกแจ้งประชุม ผปก.เส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/15:15:38
10
กรองศักดิ์ OTOP การเตรียมประชุม จนท.แสดงสินค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/14:48:42
11
กรองศักดิ์ OTOP แผนการปฏิบัตงาน Expo 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/09:05:24
12
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารนำเข้าท่ีประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/13:30:53
13
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (ให้พี่สร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/14:46:16
14
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการเปิดงาน Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/12:13:35
15
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการ สร้างชุมชนเข้มแข็งฯ (งบจังหวัด) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/09:30:29
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/19:49:35
17
ศิริมา OTOP ผลการคัดสรร OTOP ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/16:38:26
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่6/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:15:55
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอพลับพลาชัย สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่6/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:15:21
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอประโคนชัย สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่6/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:14:50
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอแคนดง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:13:54
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอโนนดินแดง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:13:18
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอชำนิ สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:12:12
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอสตึก สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:11:08
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอนางรอง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/15:09:34
26
สริญญา อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ส่งภายในวันที่ 17 ก.ย2561 ส่งทาง Line ตุ้มก็ได้นะค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/14:26:45
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอพลับพลาชัย สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:47:06
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอหนองหงส์ สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:46:34
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอลำปลายมาศ สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:45:59
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอพุทไธสง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:45:22

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login