ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอหนองกี่ สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:44:49
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอกระสัง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:44:12
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินทุนหมุนเวียน อำเภอคูเมือง สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน + บิลเพย์เมนต์ รอบที่5/2561ครั้งที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/10:43:35
4
กรองศักดิ์ OTOP แบบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/11:47:46
5
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่ายป้ายตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/10:50:02
6
กรองศักดิ์ OTOP ป้ายตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/10:49:26
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/09:50:26
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/09:45:54
9
ศิรินทร์ทิพย์ อื่นๆ พื้นที่เป้าหมายโครงการผู้นำอช.สันติสุข 9 ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-11/14:52:42
10
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มต่างๆ โครงการ 1 คร. 1 สัญญา ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-11/10:46:38
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/17:26:49
12
ศิรินทร์ทิพย์ อื่นๆ รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการผู้นำอช.สันติสุข9ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/15:39:10
13
ศิรินทร์ทิพย์ อื่นๆ โครงการผู้นำอช.สันติสุข 9ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/15:38:24
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/09:38:29
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-06/14:35:12
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าวัสดุสาธิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/14:20:04
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค.61 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/11:18:08
18
นิธิวัชร์ อื่นๆ esup ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/16:59:52
19
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant C ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:23:17
20
ศิริมา OTOP กลุ่ม Quadrant D ปี 2557-2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:21:37
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village การศึกษาบุตร (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/11:17:19
22
กรองศักดิ์ OTOP แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/10:47:01
23
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบเสนอโครงการ จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/10:22:37
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการตรวจราชการอธิบดีวันที่ 7-8 กันยายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/07:58:30
25
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารสำหรับการประสานราคากลางต่าง ๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-03/15:14:42
26
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อผู้ประกอบการที่จังหวัดประสานงานเพื่อจัดซื้อ/จ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-03/14:14:38
27
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่าง ประมาณการค่าใช้จ่ายงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-02/16:18:55
28
ประภัสสร OTOP ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการจดทะเบียนสินค้าโอท๊อป น้ำข้าวหมากแม่บุญเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-01/12:51:13
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการยุทธศาสตร์ งบกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/17:55:24
30
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก แจ้งคณะทำงานอบรม CMO ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/16:34:58

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login