ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 ิสิงหาคม 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-21/19:04:55
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-21/18:52:15
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 อ.กระส้ง อ.หนองหงส์ อ.นางรอง อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-21/13:08:54
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 20 สิงหาคม 2563 5 อำเภอ อ.บ้านกรวด คูเมือง สตึก เฉลิมพระเกียรติ เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-20/12:26:52
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อ.ห้วยราช อ.หนองกี่ อ.ละหานทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.นาโพธิ์ อ.นางรอง อ.ประโคนชัย อ.ชำนิ อ.สตึก อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.โนนสุวรรณ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อ.บ้านด่าน อ.แคนดง อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-19/12:30:13
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 14 สิงหาคม 2563 อ.บ้านกรวด อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-14/17:18:55
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน ก.ค.2563 โอนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-14/17:13:44
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย อ.หนองหงส์ อ.กระสัง อ.พุทไธสง อ.นางรอง อ.ละหานทราย อ.บ้านด่าน อ.โนนดินแดง อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-14/12:19:01
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 สพจ.บร อ.บ้านด่าน อ.พุทไธสง อ.แคนดง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อ.ปะคำ อ.ประโคนชัย อ.นางรอง อ.หนองกี่ อ.นาโพธิ์ อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-08/15:41:46
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 7 สิงหาคม 2563 4 อำเภอ อ.ประโคนชัย พลับพลาชัย คูเมือง ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-07/13:28:00
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 5 สิงหาคม 2563 3 อำเภอ อ.ชำนิ แคนดง หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-07/13:27:09
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 3 สิงหาคม 2563 5 อำเภอ อ.พุทไธสง , โนนดินแดง , หนองหงส์, บ้านกรวด ,กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-07/13:26:17
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.นางรอง อ.ประโคนชัย อ.พลับพลาชัย อ.คูเมือง อ.โนนสุวรรณ อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-06/20:33:19
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-05/14:45:46
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 3 สิงหาคม งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-05/12:59:08
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 3 สิงหาคม สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-05/12:58:39
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 อ.กระสัง อ.ประโคนชัย อ.หนองกี่ อ.ปะคำ อ.สตึก อ.นาโพธิ์ อ.บ้านด่าน อ.บ้านกรวด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-05/06:39:54
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร/ค่าจ้างทำป้าย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อ.บ้านด่าน อ.นาโพธิ์ อ.บ้านใหม่ฯ อ.ประโคนชัย อ.โนนดินแดง อ.ลำปลายมาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อ.คูเมือง อ.ห้วยราช อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-03/21:51:16
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 อ.หนองหงส์ อ. บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-03/17:53:02
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 สิงหาคม 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-03/16:35:37
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 สิงหาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-03/16:35:11
22
วิวัฒน์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-30/13:09:17
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อ.ละหานทราย อ.นางรอง (แก้ไข) อ.แคนดง อ.บ้านกรวด อ.พุทไธสง อ.โนนสุวรรณ อ.พลับพลาชัย อ.ห้วยราช อ.หนองกี่ อ.โนนดินแดง อ.เมืองบุรีรัมย์ สพจ.บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-29/16:04:59
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ.หนองหงส์ อ.ชำนิ อ.พลับพลาชัย อ.โนนสุวรรณ อ.บ้านด่าน อ.ประโคนชัย อ.นาโพธิ์ อ.โนนดินแดง อ.หนองกี่ อ.แคนดง อ.คูเมือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.ลำปลายมาศ อ.บ้านกรวด อ.นางรอง อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/21:18:25
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 24 ก.ค.2563 อ.ห้วยราช , สตึก,นางรอง ,โนนสุวรรณ, หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/16:34:11
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อ.บ้านใหม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:49:31
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:48:32
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 17 ก.ค.2563 อ.เมือง ,สตึก,กระสัง, ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:47:26
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 3 อำเภอ อ.ละหานทราย บ้านด่าน ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/11:45:27
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ.นาโพธิ์ อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-23/11:50:56

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login