ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุมตลาดประชารัฐ 28 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-27/08:16:01
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรร ปรับปรุงเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-26/20:22:57
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-23/22:55:37
4
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ชำนิ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/22:51:24
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.พลับพลาชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/22:38:15
6
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/22:24:18
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/21:47:22
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.บ้านด่าน รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/21:06:43
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน จ.บุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/21:03:40
10
ปราณีต กองทุนแม่ของแผ่นดิน คำกล่าวเปิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/10:12:44
11
ปราณีต กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตัวอย่างคำกล่าวรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสามารถปรับได้ตามบริบทของพื้นที่แต่ละอำเภอได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-22/10:11:57
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองกี่ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 7 - 12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/21:09:33
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองกี่ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/20:48:23
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.สตึก รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 9 – 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/18:53:45
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.สตึก รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 – 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/18:06:44
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดการเครือข่ายอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-21/15:12:00
17
กรองศักดิ์ OTOP การสั่งการตลาดประชารัฐ บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/22:32:19
18
กรองศักดิ์ OTOP เนื้อหา ตลาดประชารัฐ นำเข้าที่ประชุม กน.ส่วนจังหวัด 29 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/20:31:49
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตาราง ค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-20/19:35:44
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่าง วาระการประชุม อกส.จ. 21 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-19/20:05:00
21
กรองศักดิ์ OTOP ระบบการรายงานการลงทะเบียนผู้ค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-18/14:56:02
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.คูเมือง รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:57:16
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝากหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ (งานสตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:44:34
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 21 - 27 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:21:06
25
สริญญา อื่นๆ ร่างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พรบ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/16:08:18
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 11 - 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/15:42:51
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เมืองบุรีรัมย์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 -10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/14:49:40
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.พลับพลาชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 21 - 28 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/13:44:53
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าอบรม 5 กิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/13:42:07
30
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-17/12:31:49

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login