ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP หมวด 900 โฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-15/11:32:41
2
กรองศักดิ์ OTOP หมวด 900 ของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-15/11:31:56
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงิน 7 สิงหาคม 2561 งบสตรี งบ กทบ.และอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-15/11:07:38
4
นิธิวัชร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-10/16:42:39
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-09/14:52:25
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-08/12:51:54
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รอบ 6/2561 จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:43:58
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอพลับพลาชัย รอบ 6/2561 จำนวน 1โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:43:14
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอลำปลายมาศ รอบ 6/2561 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:42:37
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอแคนดง รอบ 6/2561 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:42:04
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอโนนดินแดง รอบ 6/2561 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:41:20
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอประโคนชัย รอบ 6/2561 จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:40:46
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอบ้านกรวด รอบ 6/2561 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:39:50
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอชำนิ รอบ 6/2561 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:39:11
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รอบ 6/2561 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:38:32
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาเงินอุดหนุน+ใบสำคัญรับเงิน อำเภอกระสัง รอบ 6/2561 จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/11:37:47
17
วสัน อื่นๆ รายงานรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ฝากไบ้คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/09:57:45
18
กรองศักดิ์ OTOP วนัมรุ้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/08:58:20
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ อช. สร้างสุข 9 ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-07/08:57:06
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 3 ส.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-06/16:26:11
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-03/17:53:44
22
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม อนุ นตผ. 6 ส.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-03/07:33:28
23
ศิริมา OTOP ระเบียบวาระการประชุม นตผ.จ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-02/16:55:49
24
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์ข้อมูลจัดซื้อวัสดุงบฯจว.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-01/11:54:39
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คำกล่าวรายงาน งานสตรี 3 ส.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-01/09:47:07
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่าง คำกล่าว วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-31/16:50:06
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบลงทะเบียน 3 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-31/14:53:18
28
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม 4 กิจกรรม (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/16:53:45
29
กรองศักดิ์ OTOP บัญชีการจัดสรรและแนวทางการพัฒนา 4 กิจกรรม (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/16:52:51
30
กรองศักดิ์ OTOP ทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์เข้ารับการพัฒนายกระดับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/15:57:03

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login