ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP PDFประกอบการประชุม 8 พ.ย.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:03:37
2
กรองศักดิ์ OTOP OTOP นวัตวิถี4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:01:15
3
กรองศักดิ์ OTOP รวมสไลด์ประชารัฐ 7-8 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:59:29
4
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:58:07
5
จรินทร์ อื่นๆ หมวด900 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:33:55
6
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อ ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/14:46:56
7
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ รอง นิสิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/11:42:24
8
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:17:00
9
กรองศักดิ์ OTOP ppt.ประกอบการประชุมวันที่ 31 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:05:07
10
กรองศักดิ์ OTOP คู่มือการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:02:20
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้านประจำเดือนตุลาคม 2560 และเงินอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/08:36:57
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสาร "ตลาดประชารัฐ" นำเข้าวาระประชุมเพื่อทราบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/23:13:15
13
จรินทร์ อื่นๆ หมวด 900 (สารสนเทศร่าง) ฝากให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/17:15:02
14
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายละเอียดประกอบโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชน ฝากหัวหน้าประดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/17:07:55
15
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ทบทวนการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/10:47:27
16
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ฝากอำเภอเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/10:02:14
17
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ข้อมูลพื่น้ที่เป้าหมายสัมมาชีพปี 61 ฝากหัวหน้าประดิิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/09:29:14
18
วสัน อื่นๆ ข้อมูลทั้วไปจังหวัดบุรีรัมย์ ฝากพี่ปราณีต ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/09:27:16
19
ปราณีต อื่นๆ แก้จน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/08:47:16
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อข้าราชการปฏิบัติงานถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/16:08:20
21
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หมวด 900 และฐานข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ปี 61 ฝากพี่ประดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/15:12:48
22
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้สร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/09:16:36
23
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจข้อมูลตลาดนัด ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-31/12:28:23
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมฯออนไลน์61 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-31/10:50:01
25
วสัน อื่นๆ แจ้งให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-30/17:26:05
26
วิวัฒน์ อื่นๆ ใบสมัครสมาชิก ใบคำขอกู้ สส.พช.บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-20/10:15:52
27
สริญญา อื่นๆ ติดตามลูกหนี้ ปี 2560 ส่งใช้ล่าช้า เนื่องจากขณะจังหวัดบุรีรัมย์ มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่สังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและเร่งส่งใช้หนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อที่จะดำเนินการบันทึกใน ระบบ GFMIS ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-18/09:25:35
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำสั่งน ดอกไม้จันทน์ ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-17/17:12:50
29
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี แบบรายงานฐานข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2560 รายงานภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ก่อน 12.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-17/15:12:51
30
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารประกอบการประชุม สำนักพุทธ (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-16/15:30:55

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login