ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ สำรวจกิจกรรมเครือข่ายภายใต้การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/11:19:55
2
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ พัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ และศูนย์สาธิตการตลาด กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/11:18:29
3
สริญญา อื่นๆ บันทึกขออนุมัติ ดนง และขออนุมัติยืมเงิน โครงการนวัตวิถี ฉบับเดิมได้อ้างระเบียบที่ถูกเลิกไปแล้ว ให้ใช้ฉบันนี้แทนค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-25/17:39:41
4
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ppt และแบบฟอร์ม กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชน (การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-24/14:35:13
5
กรองศักดิ์ OTOP การขออนุญาตใช้สถานที่จัดงาน Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-24/09:24:31
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/14:37:43
7
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งาน Expo นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/13:54:19
8
เฉลิมศรี อื่นๆ ต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/11:39:27
9
กรองศักดิ์ OTOP ใบสมัครเดินแบบไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/11:15:46
10
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี ร่างคำกล่าว 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-22/10:05:25
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด จ่ายตรงเจ้าหนี่ อ.หนองกี่ อ.กระสัง อ.ประโคนชัย (อู๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/15:50:44
12
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งานพัฒนาสินค้าเครื่องดื่ม สมุนไพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/14:26:39
13
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งานพัฒนาสินค้าผ้า นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/14:25:36
14
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล้งานพัฒนาของใช้ นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/14:24:50
15
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งานพัฒนาอาหาร นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/14:24:00
16
กรองศักดิ์ OTOP งานพัฒนาโลโก้ สโลแกน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-19/10:44:21
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-17/12:25:45
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กทบ. 10 กค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-17/10:58:53
19
กรองศักดิ์ OTOP องค์ความรู้กลุ่มทอผ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/10:29:38
20
กรองศักดิ์ OTOP องค์ความรู้นกกะลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/10:28:39
21
กรองศักดิ์ OTOP องค์ความรู้ กระดิ่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/10:27:06
22
กรองศักดิ์ OTOP องค์ความรู้จักสาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/10:26:28
23
ประภัสสร OTOP สรุป 4 กิจกรรม นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/09:47:37
24
กรองศักดิ์ OTOP ทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตวิถี เป้าหมายพัฒนา 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-15/22:31:43
25
กรองศักดิ์ OTOP ข้อความป้าย บ้านโบราณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-13/16:15:44
26
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี แบบตอบรับ สตรีสัญจร ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-13/11:43:10
27
ประภัสสร OTOP ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-13/10:13:28
28
วสัน อื่นๆ กองทุนหนุนเสริมotopนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/18:57:29
29
กรองศักดิ์ OTOP องค์ความรู้ กระดิ่ง นกกะลา การจักรสาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/16:24:32
30
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มหารเปลี่ยนแปลง บำเหน็จตกทอดกรณีไม่มีทายาท สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ฌาปนกิจฯ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่ากรณี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/11:08:30

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login