ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แบบฟอร์มหารเปลี่ยนแปลง บำเหน็จตกทอดกรณีไม่มีทายาท สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ฌาปนกิจฯ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่ากรณี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-12/11:08:27
2
กรองศักดิ์ OTOP PPT การขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-10/18:51:47
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ กทบ. อำเภอ กระสัง โนนสุวรรณ พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-10/16:32:11
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงบ กทบ. 3 ก.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/16:11:03
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและงบยุทธศาสตร์ 3 ก.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/16:10:28
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบยุทธศาสตร์และการศึกษาบุตร 6 ก.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/16:09:25
7
สริญญา อื่นๆ ค่าโอนเงินค่าวัสดุ ค่าจ้าง งบสตรี งบ กทบ. จังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/15:59:15
8
ศิริมา OTOP ระดับดาว OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/15:01:51
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/09:30:01
10
ภคินท์ อื่นๆ ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/09:17:25
11
ภคินท์ อื่นๆ ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/09:17:25
12
กรองศักดิ์ OTOP PPt การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-08/15:01:08
13
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารอบรมเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-07/15:16:35
14
ภคินท์ อื่นๆ ตัวอย่างแบบประเมินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-07/15:13:30
15
กรองศักดิ์ OTOP PPT การบรรยายยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/23:18:33
16
กรองศักดิ์ OTOP PPT บรรยายนโยบายชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/13:16:30
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.หนองกี่ รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/11:07:04
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.สตึก รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/11:03:44
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ละหานทราย รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/10:45:09
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ลำปลายมาศ รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/10:34:12
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.นางรอง รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 - 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/10:25:44
22
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน จังหวัดบุรีรัมย์ รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 - 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/10:07:02
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.พุทไธสง รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 5 - 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/10:01:44
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.บ้านกรวด รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/09:47:06
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.คูเมือง รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/09:38:00
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.นาโพธิ์ รอบ5 ปี2561โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/09:31:16
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.พุทไธสง รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 - 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/09:14:58
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.หนองหงส์ รอบ5 ปี2561 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/17:25:32
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองหงส์ รอบที่ 5 / 2561 ครั้งที่1 โครงการ 7-9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/17:07:00
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองหงส์ รอบที่ 5 / 2561 ครั้งที่1 โครงการ 4- 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/17:02:29

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login