ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ ระเบียบวาระการประชุม วันท่ี 12 ต.ค.60 ปรับแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-11/07:54:13
2
ประภัสสร อื่นๆ วาระการประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-10/18:10:27
3
ประภัสสร อื่นๆ คำสั่งแต่วตั้งคณะทำงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-10/16:52:48
4
ประภัสสร อื่นๆ อาสาสมัครดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/16:18:46
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อข้าราชการครูที่เข้าร่วมงาน 26 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/15:28:40
6
ประภัสสร อื่นๆ รายชื่อ กศน.พมจ. วธ. สพอ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/15:03:36
7
ประภัสสร อื่นๆ ราย กศน.พมจ. วธ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/13:48:02
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/17:17:42
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 11 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/17:17:11
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายงานดอกไม้จันทน์ 6 ต.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/16:45:15
11
ประภัสสร อื่นๆ รายชื่อข้าราชการ สพจ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/12:08:01
12
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตัวอย่างแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 คร. 1สัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/13:45:08
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 เงินอุดหนุน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:48:59
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:47:43
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:44:36
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:43:14
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:38:01
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:21:10
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:19:27
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:16:05
21
จินตนา อื่นๆ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:45:07
22
จินตนา อื่นๆ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:13:34
23
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งตัวอย่างบันทึกแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ หน. เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:07:35
24
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งบันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:05:40
25
ปราณีต อื่นๆ แว๊บ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/16:37:44
26
วสัน มชช. แบบประเมินตนเองเฉพาะผุ้นำสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/16:11:13
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบจัดซื้อ กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/11:43:01
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฟอร์มใบลงทะเบียน ใบสำคัญ เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/16:06:07
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ การนำเสนอแผนการบริการดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/14:45:45
30
วสัน มชช. แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง มชช.ปี60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/09:12:24

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login