ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองหงส์ รอบที่ 5 / 2561 ครั้งที่1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:59:05
2
จินตนา อื่นๆ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:20:18
3
จินตนา อื่นๆ แนวทางการเบิกจ่าย และตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:19:38
4
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:18:38
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-03/19:31:41
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-03/12:10:18
7
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่างการทำประมาณการและ TOR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-29/15:09:50
8
เฉลิมศรี อื่นๆ บัญชีกลุ่มเป้าหมาย/แบบตอบรับ โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-29/10:55:11
9
ภคินท์ อื่นๆ แผนปฏิบัติการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-27/11:00:55
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แบบรายงานผลการอุปการะเด็ก และแบบรายงานภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-27/10:14:02
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท รายชื่อเด็กรับทุน จ.บุรีรัมย์ ปี 2561 และบัญชีการโอนเงิน 27 มิ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-27/10:13:04
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ่ายเจ้าหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/14:07:13
13
จินตนา อื่นๆ หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:43:58
14
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:37:28
15
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:36:46
16
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อม OTOP นวัติวิถี 18 -19 มิ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:13:20
17
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายนักเล่าเรื่องชุมชน 23 - 25 มิย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:44
18
วิวัฒน์ อื่นๆ ตัวชี้วัด ข้อตกลง ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:11:21
19
ภคินท์ อื่นๆ เอกสารบรรยายกิจกรรมเตรียมความพร้อม OTOP นวัติวิถี 18 -19 มิ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:03:20
20
สริญญา อื่นๆ โอนเงินกองทุนพัมนาบทบาทสตรีจังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/10:42:10
21
ภคินท์ อื่นๆ ประมาณโครงการ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/09:35:49
22
เฉลิมศรี อื่นๆ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:18:48
23
เฉลิมศรี อื่นๆ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการชุมชนมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/19:16:34
24
สริญญา อื่นๆ จ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล เงินงบสตรี จังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/16:27:31
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปข้อมูลประเมินผลลัพธ์ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-22/15:39:59
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-21/14:39:18
27
กรองศักดิ์ OTOP งบหน้าการจัดสรรฯพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-21/14:15:21
28
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสผ่าน ระบบsesstion call ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-20/12:51:24
29
ประภัสสร OTOP บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-20/09:18:50
30
นัฐกานต์ OTOP รายชื่อแขกเดินทางเปิดงาน 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-19/11:28:07

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login