ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-02/12:07:28
2
วสัน อื่นๆ แบบรับส่งหน้าที่ ส่งให้คุณวิวัฒฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-29/09:17:41
3
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบรายงานที่เป็น EXcel สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/17:24:59
4
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนฯ รอบ 15 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/17:22:48
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน และอื่นๆ เดือน ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:45:39
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 27 ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:44:01
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:42:36
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางตัวชี้วัด 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/10:38:44
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่าย สตรี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/09:25:40
10
กรองศักดิ์ OTOP ฝากให้ปิ๋ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-26/16:18:57
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี 26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-26/14:45:56
12
วสัน อื่นๆ วิธีบันทึกและการแก้ไขปัญหาข้อมูลสัมมาชีพชุมชนในศูนย์ข้อมูลกลางฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/11:33:16
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่าย สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/09:39:37
14
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการจัดงานมุติตาจิต ท่าน พจ.สุนิสาฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/07:55:59
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกขออนุมัติ 9 กิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/17:32:38
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 20 ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/13:31:40
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขออนุมัติดำเนินงาน สตรี 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/08:55:56
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขออนุมัติดำเนินงาน สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/08:55:35
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.กระสัง เงินทุนหมุนเวียน นางดอกไม้ คงชนะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/21:06:27
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.พลับพลาชัย (นางซิม การรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/19:54:20
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่ายกิจกรรม สตรี 60 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:57:33
22
วิวัฒน์ อื่นๆ มอบหมายงาน พจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:06:29
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.สตึก(นางสาวสมใจ ชะเนินรัมย์//นางสาวสม เฉื่อยรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/14:53:48
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ห้วยราช(เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/13:11:28
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการ สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/13:00:45
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.สตึก (นางศิวพร เยื้องรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/11:45:25
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ way off life 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:28:25
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:27:48
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุปดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:05:40
30
ประภัสสร อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/09:31:56

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login