ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตัวชี้วัดกองทุนสตรี รายงานภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/15:38:48
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/13:44:30
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/11:06:21
4
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/08:47:10
5
วสัน อื่นๆ หนังสือกรมฯ (การมีส่วนร่วมของประชาชน) (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-28/15:08:20
6
วสัน อื่นๆ หนังสือจากกรมฯ (การมีส่วนร่วมของประชาชน) (1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-28/15:07:55
7
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ คำกล่าวรายงาน มอบรางวัลเชิญชูเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-28/10:02:16
8
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ คำกล่าวรายงาน มอบดอกไม้จันทน์กับโล่ฯฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-28/08:50:08
9
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-23/19:37:24
10
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-23/19:36:39
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-23/19:36:00
12
สริญญา อื่นๆ ตัวอย่างคำสั่งค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-23/14:54:23
13
จรินทร์ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) โปรแกรม CIA สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-23/10:48:49
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารบรรยาย บริหารจัดการหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-22/16:24:40
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน 22 สิงหาคม 2560 งบสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-22/15:13:40
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-22/11:28:04
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายกฎหมายกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/15:50:46
18
กรองศักดิ์ OTOP การคัดเลือก กพสม. 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/14:30:31
19
กรองศักดิ์ OTOP การขอใช้แบรนด์ บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/11:08:35
20
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/10:34:37
21
วสัน OTOP คำขอใช้แบรนด์บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/09:54:07
22
กรองศักดิ์ OTOP ประกาศจว.บุรีรัมย์แบรนด์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-20/09:00:31
23
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ นส.แจ้งจัดสรรสัมมาชีพ 18 ส.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-19/08:15:23
24
วสัน อื่นๆ หนังสือแจ้งอำเภอ สัมมาชีพอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-18/18:01:47
25
วสัน อื่นๆ บันทึกโครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-18/18:01:18
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน รอบที่ 5 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:25:55
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:05:40
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:02:06
29
จรินทร์ อื่นๆ ฐานข้อมูลชุมชนทั้งจังหวัด ฝากให้พี่บีครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:00:25
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นางรอง รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:58:37

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login