ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:32:47
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:32:10
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:31:28
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอคูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:30:38
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอนาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:30:08
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:29:31
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:28:25
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:27:47
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญาอุดหนุน รอบที่5/2561 อำเภอหนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-13/10:27:15
10
กรองศักดิ์ OTOP หมวด 900 รวม OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-12/18:09:36
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอหนองหงส์ 9 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-12/17:53:04
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดและอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-12/15:27:20
13
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจข้อมูล OTOP 8 เส้นทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-09/17:14:24
14
วสัน อื่นๆ แบบรายงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (ฝากไป้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/11:21:34
15
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายละเอียด อาหารพื้นถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/10:12:31
16
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แนวทางมชช. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:15:59
17
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. แผนดำเนินงานมชช. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:14:32
18
ศิรินทร์ทิพย์ มชช. ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง/ตัวอย่างสรุปผลพัฒนาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:13:46
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างแบบ บก. 111 สำหรับองค์กรสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-08/09:13:36
20
นัฐกานต์ อื่นๆ คำกล่าวรายงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/17:19:23
21
กรองศักดิ์ OTOP TOR การแสดงสินค้าใน ตจว.งบฯจว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/14:41:16
22
กรองศักดิ์ OTOP TOR การแสดงสินค้า Cluster ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/10:52:14
23
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจศูนย์สาธิตการตลาด ปี 61 ตามหนังสือ ด่วนที่ ที่ บร 0019/3120 ลว 6 มิ.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-07/10:22:16
24
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกและหนังสือเชิญ ร่วมงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/16:15:18
25
นิธิวัชร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม OA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/16:01:09
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ + แบบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/14:02:52
27
นัฐกานต์ อื่นๆ เจ้าหน้าที่ประสานงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/13:55:35
28
นัฐกานต์ อื่นๆ ผู้ประกอบการและพาหนะร่วมงานสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-06/13:54:38
29
ศิริมา OTOP โครงการผ้าทออีสานสู่สากล (๒๕๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:56:23
30
ศิริมา OTOP ทะเบียนกลุ่ม D (๑๐๐ กลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-05/16:55:06

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login