ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย ( เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่ 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:33:12
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย (เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:31:27
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ( เม.ย.61)รอบที่ 3 / 2561 โครงการที่1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:29:17
4
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.คูเมือง (เม.ย.61) รอบที่ 3 / 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/20:26:42
5
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประกวด 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-27/16:52:49
6
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-25/15:37:36
7
สริญญา อื่นๆ แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการส่งแบบให้เจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ต่อไป ในส่งภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-24/09:35:49
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สพจ อ.เมือง อ.สตึก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แคนดง อ.โนนสุวรรณ อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-24/09:32:39
9
กรองศักดิ์ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-23/20:35:11
10
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/15:14:23
11
นัฐกานต์ อื่นๆ วารประชุมสานสัมพันธ์ 28 พค61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/15:13:25
12
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้า สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 61 ส่งหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/14:44:50
13
ประภัสสร OTOP แบบรายงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-22/13:07:01
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านด่าน สัญญาเงินอุดหนุน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:30:22
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอปะคำ สัญญากู้ยืมเงิน 4 โครงการ + สัญญาเงินอุดหนุน 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:28:56
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สัญญากู้ยืมเงิน 17 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:27:13
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านกรวด สัญญากู้ยืมเงิน 18 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:24:26
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอนางรอง สัญญากู้ยืมเงิน 5 โครงการ + สัญญาเงินอุดหนุน 8 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:22:08
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอละหานทราย สัญญากู้ยืมเงิน 3 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:18:51
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอโนนสุวรรณ สัญญากู้ยืมเงิน 5 โครงการ + สัญญาเงินอุดหนุน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:16:57
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สัญญากู้ยืมเงิน 3 โครงการ + สัญญาเงินอุดหนุน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:14:52
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอห้วยราช สัญญากู้ยืมเงิน 3 โครงการ + สัญญาเงินอุดหนุน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-21/09:10:41
23
ประภัสสร OTOP แบบรายงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-18/17:54:18
24
เฉลิมศรี อื่นๆ การจัดเก็บข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-18/17:39:12
25
กรองศักดิ์ OTOP รายละเอียดปริมาณงานและราคากลาง OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/16:23:40
26
กรองศักดิ์ OTOP Tor สองแผ่นดิน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/16:22:47
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/15:40:07
28
ศิรินทร์ทิพย์ โครงการเชิดชูเกียรติ เกณฑ์ประเมินเชิดชูเกียรติ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-16/13:43:01
29
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารสรุปหารพัฒนา OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-15/13:08:55
30
ประภัสสร OTOP OTOP (งบจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-05-15/11:59:11

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login