ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายกฎหมายกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/15:50:46
2
กรองศักดิ์ OTOP การคัดเลือก กพสม. 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/14:30:31
3
กรองศักดิ์ OTOP การขอใช้แบรนด์ บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/11:08:35
4
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/10:34:37
5
วสัน OTOP คำขอใช้แบรนด์บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-21/09:54:07
6
กรองศักดิ์ OTOP ประกาศจว.บุรีรัมย์แบรนด์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-20/09:00:31
7
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ นส.แจ้งจัดสรรสัมมาชีพ 18 ส.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-19/08:15:23
8
วสัน อื่นๆ หนังสือแจ้งอำเภอ สัมมาชีพอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-18/18:01:47
9
วสัน อื่นๆ บันทึกโครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-18/18:01:18
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน รอบที่ 5 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:25:55
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:05:40
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:02:06
13
จรินทร์ อื่นๆ ฐานข้อมูลชุมชนทั้งจังหวัด ฝากให้พี่บีครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/15:00:25
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นางรอง รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:58:37
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.นางรอง รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:55:55
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.เฉลิมพระเกียรติ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:38:56
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:36:35
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:35:14
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน อ.สตึก รอบที่ 4 / 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:27:39
20
ประภัสสร อื่นๆ แบบเสนอโครงการ (จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/14:13:44
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นส.เสนอสั่งการ..บริหารหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/11:13:02
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินงบสตรี จังหวัด 2 โครงการ 16 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/10:27:06
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินงบสตรี เงินเข้า 16 สิงหาคม 2560 จำนวน 6 อำเภอ ค่าวัสดุจ่ายตรงร้านค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/10:26:05
24
ประภัสสร อื่นๆ บันทึกเชิญผู้ว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(ฝาก หน.กรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/08:46:40
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำเนารายงานการประชุม อนุกองทุน จว.ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/07:17:42
26
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่ายตลาดนัด ไตรมาส 4 ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-17/07:01:42
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุม อกส.จ. 16 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-16/14:35:13
28
วสัน อื่นๆ ข้อมูลปราชญ์ชุมชนบันทึกในเว็บไซต์สัมมาชีพฯ ฝากพี่เอ้ นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-16/13:35:09
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-15/16:58:11
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-15/12:49:37

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login