ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการขับเคลื่อน way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/07:46:13
2
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายละเอียดหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:49:52
3
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนฯ รอบ 15 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:37:05
4
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ เอกสารการถอดบทเรียนกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯปี60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:30:07
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ ภาพ หน กรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:05:01
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ ประชุมConference way of life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/14:26:01
7
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 2 / 2560 1. ให้ข้าราชการทุกระดับตำแหน่ง เมื่อได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายดังกล่าว ณ ต้นรอบการประเมิน ลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จต้นรอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕60 และปลายรอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ปลายรอบการประเมินในระบบ Online Real Time ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 พร้อมทั้งจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการจากระบบ Online Real Time ให้จังหวัดเป็นเอกสารเฉพาะพัฒนาการอำเภอ และไฟล์ข้อมูลสำหรับข้าราชการในสังกัดทุกคน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/14:01:51
8
กรองศักดิ์ OTOP PPT โอทอป ประชุมเขตตรวจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/10:55:38
9
ปราณีต อื่นๆ วาระกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/10:51:32
10
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานการจัดเวที..way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-10/17:20:45
11
กรองศักดิ์ OTOP สรุปงาน OTOP ใหม่สุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-10/12:30:44
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ PPT สัมมาชีพ ปรับแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/15:26:19
13
กรองศักดิ์ อื่นๆ ไฟล์สรุป สัมมาชีพ ประชุมเขตตรวจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/14:58:29
14
วสัน อื่นๆ เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน สัมมาชีพ เตรียมประชุมเขตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/12:20:32
15
วสัน อื่นๆ PPt สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/12:19:33
16
นัฐกานต์ อื่นๆ ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 Trader ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/11:28:58
17
เฉลิมศรี อื่นๆ การชำระเงินค่าหุ้น สส.พช.บร (ฝากให้พี่อัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-08/20:24:10
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 3 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/17:12:37
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนอบรม ครูตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/16:59:28
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการ และคำกล่าวแถลงข่าวขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/07:09:40
21
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำกล่าวเปิดงานงาน 3 ปี ตลาดเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/06:48:22
22
วสัน OTOP คำกล่าวเปิดตลาดนัด ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 8 ก.ค.60 (ร่าง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-06/18:50:08
23
รัชนี อื่นๆ วาระประชุม อยู่วาระสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-06/14:52:13
24
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอนางรอง ส่งร้านขาหมูลักษณา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/14:01:33
25
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือ ฝากอำเภอนางรอง ส่งร้านขาหมูจิ้งนำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/14:00:43
26
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝาก อำเภอลำปลายมาศ ส่งร้านขาหมูเพิ่มพูน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/13:59:54
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุปงาน เทสกาลขาหมู 2017 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/16:40:00
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/11:54:43
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/11:54:42
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสตึกและละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/10:27:58

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login