ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP ส่งไฟล์งานสองแผ่นดินให้พัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/14:50:58
2
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:16:29
3
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/09:15:57
4
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระประชุมคณะทำงานฝ่ายกรรมการประกวดเดินไหมปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/15:24:43
5
ภคินท์ อื่นๆ การทบทวยผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:10:23
6
เฉลิมศรี อื่นๆ แบบฟอร์มการนำส่งใบเสร็จ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/15:44:59
7
นัฐกานต์ อื่นๆ ผปก.ทำป้ายปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/17:00:37
8
กรองศักดิ์ อื่นๆ ภาพเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 62 อ.ประโคนชัย อ.นางรอง อ.บ้านด่าน อ.ชำนิ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/15:49:16
9
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/12:08:32
10
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อ ผปก.จำหน่ายงานกาชาด ส่งทำป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-06/16:11:12
11
นัฐกานต์ OTOP ผปกงงานไหม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-06/14:18:50
12
กรองศักดิ์ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบฟอร์มโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/16:15:12
13
ภคินท์ อื่นๆ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของ สตง.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/11:41:03
14
เฉลิมศรี อื่นๆ เรื่อง การสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/11:23:25
15
ภคินท์ อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/10:03:41
16
นิธิวัชร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/15:21:56
17
นิธิวัชร์ การจัดทำฐานข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน การการจัดทำสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/15:15:56
18
วิวัฒน์ อื่นๆ การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด เห็นควรให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินค่างานในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด จากประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นประเภทอำนวยการ ระดับสูง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดส่งให้นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/11:54:47
19
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มฯ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/09:59:36
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/16:05:59
21
กรองศักดิ์ OTOP ประมาณการค่าใช้จ่าย 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/14:52:55
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/11:04:07
23
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและรักษามาตรฐานออมทรัพย์ งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/17:12:30
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/20:21:59
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561(4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/13:57:06
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Theme การใช้เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-23/19:47:28
27
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อ ผปก.จำหน่ายงานขึ้นเขากระโดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-23/12:23:58
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คู่มือการดำเนินคดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-22/20:10:24
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/10:31:06
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/10:30:48

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login