ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 อ.โนนดินแดง อ.ลำปลายมาศ อ.คูเมือง อ.บ้านด่าน อ.หนองกี่ อ.ประโคนชัย อ.นาโพธิ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/17:36:50
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 อ.นางรอง อ.ลำปลายมาศ อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/19:32:43
3
วสัน อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 971 (เงินกู้) แยกตามเอกสารสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/17:42:32
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 20 ก.ค. 63 กทบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/12:17:19
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 20 ก.ค. 63 บริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/12:16:56
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 20 ก.ค. สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-21/12:16:24
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 อ.หนองกี่ อ.บ้านด่าน อ.ห้วยราช อ.คูเมือง อ.ประโคนชัย อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-18/13:24:50
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.หนองกี่ อ.พุทไธสง อ.นางรอง อ.คูเมือง อ.ชำนิ อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ละหานทราย อ.โนนสุวรรณ อ.ลำปลายมาศ อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-18/11:40:14
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-17/12:27:58
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 อ.โนนดินแดง อ.แคนดง อ.ปะคำ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/18:16:02
11
วิวัฒน์ อื่นๆ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/15:38:34
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 13 กรกรฎาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/10:49:00
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 อ.ปะคำ อ.นางรอง อ.คูเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ สพจ.บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/23:32:57
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน มิ.ย.63 โอนวันที่ 8 ก.ค.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/11:17:12
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อ.ประโคนชัย สตึก หนองกี่ นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/11:11:59
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 13 กรกฎาคม 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-13/13:18:07
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 13 กรกฎาคม 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-13/13:16:57
18
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบฟอร์ม สส.พช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-09/13:42:42
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2563 อ.หนองกี่ อ.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ อ.ประโคนชัย อ.นางรอง อ.นาโพธิ์ อ.ห้วยราช อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/14:37:39
20
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลเป้าหมาย ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ (แยกอำเภอและแยกสีตามหลักฐานที่ส่ง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/13:58:39
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 4 อำเภอ อ.ประโคนชัย เมือง ชำนิ ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/09:35:07
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 อ.โนนสุวรรณ หนองกี่ นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-08/09:32:46
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 1 ก.ค. 63 งบบริหารและสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-02/17:58:10
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ 01 กรกฎาคม 2563 อ.พุทไธสง อ.บ้านด่าน อ.ประโคนชัย อ.ปะคำ อ.ลำปลายมาศ อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-02/12:03:57
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-01/09:13:25
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 มิถุนายน 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-30/16:03:31
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 มิถุนายน 63 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-30/16:03:02
28
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูล โคก หนอง นา (งบยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 64 จำนวน 621 ครัวเรือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-30/15:36:35
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 25 มิถุนายน 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/17:28:08
30
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประกอบการบันทึกข้อมูล ในระบบ EGP ปีงปม.2563 ข้อมูล ณ 29.06.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/14:56:39

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login