ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 



นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 



นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 



นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 



นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 



นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 



นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 



นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 



นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 



นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 



นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 



นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/18:04:11
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/17:58:39
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/11:35:11
4
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนประชุมทีมตำบล (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/08:44:39
5
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนประชุมทีมตำบล way Off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/08:32:39
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ ไฟล์นำเสนอ "ขาหมู" เข้าประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/17:13:13
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารเรื่อง ขาหมู เข้าวาระประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/17:11:29
8
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนฝึกอบรมทีมตำบล way Off Life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/15:12:47
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทร์ อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/12:34:49
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ แก้ไข ไฟล์ดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/12:33:31
11
กรองศักดิ์ OTOP โครงการ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/11:46:31
12
วสัน อื่นๆ แบบรายงาน way of life ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/11:14:58
13
วสัน อื่นๆ ร่างบันทึก โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บุรีรัมย์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-24/17:25:09
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 30 มิ.ย.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/15:55:55
15
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/15:42:32
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอน 22 มิถุนายน 2560 จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:17:40
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60)จ่ายตรงเข้าผู้ขายโอนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อ.โนนสุวรรณอ.เฉลิมพระเก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:13:53
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 5 อำเภอ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:11:18
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป บ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:20:50
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุป กลุ่มทอผ้าไหมสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:12:20
21
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป ข้าวภูเขาไฟ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:10:33
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย งบจังหวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-21/10:11:06
23
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบให้คะแนนประกวดกิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:41:36
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทน์ ทุกวันที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:38:21
25
วสัน อื่นๆ PPt:model บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/21:05:36
26
วสัน อื่นๆ ppt.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/15:32:34
27
วสัน อื่นๆ ภาพประกอบบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:08:06
28
วสัน อื่นๆ ส่วนที่1 ข้อมูลบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:05:59
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุปผลการดำเนินงาน บ้านสนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/20:58:39
30
วสัน อื่นๆ นำเสนอการมีส่วนร่วม บ้านสวายสอ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/18:08:02

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login