ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต อื่นๆ คู่มือการจัดทำบัญชีประชารัฐ 5 แสนบาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/14:20:42
2
วสัน อื่นๆ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/12:25:54
3
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/20:46:15
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/13:14:24
5
ประภัสสร อื่นๆ วาระประสานแผนเดือนสิงหาคม 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:56:16
6
วสัน อื่นๆ วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:48:56
7
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกเชิญ ผวจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:46:46
8
วสัน อื่นๆ บันทึก และ หนังสือ way นด life ให้หัวหน้ากรองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:32:51
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบฟอร์มตารางทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ประเภทเงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/16:59:57
10
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หมวด 900 สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/13:15:54
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/10:41:50
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตัวชี้วัด 1.2 (ส่งภายในันที่ 4 ส.ค.2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/10:29:44
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินงบสตรี อำเภอคูเมือง และจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/15:45:01
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน อื่นๆ และรายการหักเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/15:42:45
15
ศิริมา อื่นๆ แบบรายงานตลาดเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/14:12:13
16
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบสตรี ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/11:35:28
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ ผลการประกวดขาหมู 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/00:47:24
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ PPT ขาหมู บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-29/11:35:25
19
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อคณะทำงาน และกรรมการตัดสินการประกวดขาหมูใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/17:40:24
20
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อคณะทำงาน และกรรมการตัดสินการประกวดขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/17:36:24
21
นัฐกานต์ อื่นๆ งบหน้าใบสมัครขาหมูล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/17:35:17
22
นัฐกานต์ อื่นๆ คำกล่าวรายงาน ขาหมู ล่าสุด ฝากให้หัวหน้ากรองค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/16:23:51
23
วสัน อื่นๆ สรุประยะ 1 - 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/16:23:13
24
วสัน อื่นๆ คำกล่าวขาหมู ฝากพี่บี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/15:32:09
25
กรองศักดิ์ OTOP แบรนด์ บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-27/11:51:30
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ งบจังหวัด 6 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-26/15:37:06
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรง (งบสตรี 2560) อ.บ้านกรวด อ.ประโคนชัย อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-26/15:11:36
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60)จ่ายตรงเข้าผู้ขายโอนวันที่ จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-26/15:10:09
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุมขาหมู 27 ก.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-26/14:06:02
30
กรองศักดิ์ OTOP หนังสือกรมการพัฒนาชุมการขอใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-26/11:29:34

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login