ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ ๔.สรุปงบหน้า ผปก.ขาหมูใหม่ล่าสุด 31 ราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-25/21:46:28
2
นัฐกานต์ อื่นๆ ๓.หลักเกณฑ์การปะกวด Miss Healthy Buriram ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-25/21:45:39
3
นัฐกานต์ อื่นๆ ๒.หลักเกณฑ์การประกวด ขาหมู ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-25/21:43:26
4
นัฐกานต์ อื่นๆ ๑.วาระการประชุมขาหมู 27 กค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-25/21:42:11
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุมขาหมูครั้งท่ี 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-25/10:11:20
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารกำหนดการแถลงข่าวขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/16:33:48
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารประกอบการแถลงข่าวขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/16:31:57
8
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้ พก.อิ๋ว อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/16:09:43
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ งบจังหวัด อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/15:14:49
10
สริญญา อื่นๆ โอนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 24 ก.ค.2560 จังหวัดและอำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/14:35:23
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน way of life รอบ 24 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-24/11:08:57
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt นำเสนอยุทธศาสตร์ 60 - 64 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-23/16:12:02
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปแผนการผลิต/แผนธุรกิจของกลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-23/15:48:53
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบบันทึกการประชุม องค์กรสตรี (ขอรับเงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-23/13:21:16
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานประชุมสมาชิกกลุ่มฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-23/12:54:41
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/17:35:11
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 - 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/13:51:33
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt การบริหารหนี้ค้างชำระ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/13:49:20
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/10:22:03
20
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ (แบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/09:54:33
21
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ (แบบ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/09:53:36
22
กรองศักดิ์ OTOP บันเสนอคำสั่งฯ การปฏิบัติงานภูมิปัญญา 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/08:16:47
23
นัฐกานต์ อื่นๆ สรุปงบหน้าใบสมัครขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/18:38:20
24
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง ขาหมู ใหม่ล่าสุด สดสด ร้อนร้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/10:25:51
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอ..งานขาหมู ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/08:05:16
26
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง กำหนดการ "ขาหมู" ใหม่สุด ใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/17:22:35
27
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง ขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/17:02:20
28
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (นอกหมู่บ้านยุทธฯ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/11:51:02
29
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (หมู่บ้านยุทธฯ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/11:50:39
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ ศาสตร์พระราชา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-18/10:34:01

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login