ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม ขาหมู วันที่ 8 มิ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/05:47:25
2
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานการสำรวจ ตลาดนัด มิ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/00:07:29
3
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึง หน.หน่วยประสานงานฯ แจ้งชื่อประธานและแขกร่วมเปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-06/22:33:19
4
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อแขกเปิดงาน 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-06/17:32:59
5
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุมขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-06/12:12:02
6
ศิริมา OTOP เบี้ยเลี้ยง QD ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/15:33:39
7
สริญญา อื่นๆ สรุปผลจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ 5 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/15:11:24
8
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 5 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/15:09:31
9
ศิริมา OTOP กลุ่ม d 250อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/14:47:15
10
ศิริมา OTOP รายงาน OTOP พี่สอนน้อง ส่งกรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/14:41:36
11
ศิริมา OTOP ส่งรายชื่อ ผปก OTOP ไป งาน OTOP จ.สงขลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/14:23:16
12
ศิริมา OTOP กลุ่มเป้าหมาย ประเภทอาหาร 38 กลุ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/14:18:53
13
ศิริมา OTOP ติดตาม ประเภทอาหาร รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/14:11:42
14
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:55:42
15
ปราณีต อื่นๆ SE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:52:23
16
นัฐกานต์ อื่นๆ คำสั่ง "เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๐" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:43:06
17
นัฐกานต์ อื่นๆ เชิญ ผวจ สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:32:31
18
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช เอกสาร โครงการงบฯ จว. (อช.60) ฝากประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-04/10:50:09
19
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ปี 2560 รายงานจังหวัด วันที่ 5 , 19 มิ.ย. และ 3 , 17 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/11:59:29
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน/รักษา/ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 1มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:35:45
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:31:32
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ (งบสตรีปี 2560) โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:29:45
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 31 พ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:19:59
24
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:24:31
25
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:22:29
26
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:21:54
27
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:21:06
28
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:20:26
29
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อขาหมู่ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/11:37:18
30
กรองศักดิ์ OTOP คำสั่งเทศกาลขาหมู 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/11:36:52

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login