ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 Trader ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-09/11:28:58
2
เฉลิมศรี อื่นๆ การชำระเงินค่าหุ้น สส.พช.บร (ฝากให้พี่อัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-08/20:24:10
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 3 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/17:12:37
4
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนอบรม ครูตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/16:59:28
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการ และคำกล่าวแถลงข่าวขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/07:09:40
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำกล่าวเปิดงานงาน 3 ปี ตลาดเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-07/06:48:22
7
วสัน OTOP คำกล่าวเปิดตลาดนัด ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 8 ก.ค.60 (ร่าง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-06/18:50:08
8
รัชนี อื่นๆ วาระประชุม อยู่วาระสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-06/14:52:13
9
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอนางรอง ส่งร้านขาหมูลักษณา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/14:01:33
10
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือ ฝากอำเภอนางรอง ส่งร้านขาหมูจิ้งนำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/14:00:43
11
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝาก อำเภอลำปลายมาศ ส่งร้านขาหมูเพิ่มพูน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-05/13:59:54
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุปงาน เทสกาลขาหมู 2017 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/16:40:00
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/11:54:43
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/11:54:42
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสตึกและละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/10:27:58
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดเงินค่าเช่าบ้าน เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-04/10:25:12
17
วสัน อื่นๆ ppt ขาหมูบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/12:05:48
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 28 มิถุนายน.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:38:41
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:37:34
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:27:40
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:25:43
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:15:16
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 8 /2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/10:53:46
24
วสัน อื่นๆ กำหนดการ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-30/13:08:23
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ งานเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-29/12:02:44
26
กรองศักดิ์ OTOP SIZE เสื้อเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-29/11:31:19
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอการแถลงข่าวขาหมู บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/17:30:07
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารเรื่องขาหมูนำเข้าที่ประชุม หน.ส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/16:18:46
29
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร way Off Life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/11:17:53
30
ปราณีต อื่นๆ แบบ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/19:13:42

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login