ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อผู้จองหุ้นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/16:07:56
2
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการติดตั้งโปรแกรมออฟไลน์ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-08/15:12:17
3
กรองศักดิ์ อื่นๆ ปก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/15:24:23
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/14:55:24
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างทำเอกสาร งบสตรี งบกทบ. 6 อำเภอ อ.กระสัง อ.นาโพธิ์ อ.โนนดินแดง อ.โนนสุวรรณ อ.คูเมือง อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/14:27:19
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-05/11:43:51
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-04/16:04:49
8
วสัน อื่นๆ เตรียมประชุมเขตฝากหัวหน้ากรองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/14:30:57
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าตาราง 4 หน้า เสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/13:30:51
10
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ วาระประชุม พอ.5 ม.ค. (ส่งเสริมฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/12:25:54
11
ศิริมา OTOP รายได้ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:58:50
12
ศิริมา OTOP วาระ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/11:16:47
13
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญกรรมการประชุม ฝากบี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/10:46:36
14
วสัน อื่นๆ วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม ของ วสัน และ ประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-03/09:49:58
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระประชุม พอ. 5 ม.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-01/20:26:17
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างระเบียบเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-27/11:41:54
17
กรองศักดิ์ OTOP งานฝากให้จินตนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-27/07:50:02
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/17:04:42
19
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/16:39:35
20
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คู่มือโปรแกรม QGIS สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/16:32:49
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt เครือข่่ายอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/15:04:19
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าวัสดุงบ กทบ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/14:36:23
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าวัสดุ งบสตรีและงบ กทบ.อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/14:35:23
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/13:39:18
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุงบยุทธศาสตร์กรมฯ. ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-26/13:39:13
26
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 61 (วสัน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-23/16:52:40
27
กรองศักดิ์ ศอช.ต. ppt ประชุม ศอช.จ.22 ธ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/17:38:04
28
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างบันทึกกำหนดราคากลาง และบันทึกรายงานขอความเห็นชอบ วงเงินเกิน 100000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/16:23:40
29
วสัน อื่นๆ นำเสนอทีมสนับสนุน ฯ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:27:53
30
สริญญา PA แจ้งโอนเงินยืมงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ อ.พุทไธสงอ.นางรอง อ.นาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:24:18

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login