ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/14:21:20
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งดอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางประจำต่างสำนักงาน 2 ราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-21/15:54:45
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืมและเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและอำเภอละหานทราย อำเภอบ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-21/15:52:24
4
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบสอบถาม จปฐ. ปี 2561 (แบบย่อ) สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-20/15:59:00
5
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สำหรัสบอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-20/15:57:45
6
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญผู้ลงทะเบียนประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/17:07:32
7
นัฐกานต์ อื่นๆ หนังสือเชิญผู้ลงทะเบียนตลาด ถนนคนเดินเซราะกราว ประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/15:03:08
8
เฉลิมศรี อื่นๆ การพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-19/12:09:03
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/12:38:53
10
นัฐกานต์ อื่นๆ ใบสมัครเข้าจำหน่ายถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/11:11:32
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงานเลขานุการ กทบ. จำนวน 6 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-18/10:02:34
12
กรองศักดิ์ OTOP รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานไหม บร.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-15/15:35:05
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/11:39:25
14
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายบุคคล ณ 30 พย.60 อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/10:27:38
15
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนรายบุคคล ณ 30 พย.60 อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-14/10:18:33
16
ศิริมา OTOP แนวทางการคัดเลือกเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/17:03:34
17
กรองศักดิ์ OTOP ระเบียบเครือข่าย OTOP บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/16:09:07
18
นัฐกานต์ อื่นๆ แบบรายงานการจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐ (ส่งจังหวัดทุกวันพฤหัสบดี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/14:58:07
19
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเซราะกราวอันดับ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/12:13:54
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-13/12:06:52
21
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานตลาดประชารัฐ อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/23:35:28
22
สริญญา อื่นๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบบริหารกรมฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/11:02:17
23
สริญญา อื่นๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบยุทธศาสาตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/11:01:33
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-12/10:28:40
25
วสัน อื่นๆ แบบกรอกข้อมูล ITA ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-10/11:35:52
26
นัฐกานต์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนตลาดเซราะกราว ศูนย์ฯอำเภอเมืองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/18:05:50
27
นัฐกานต์ OTOP ข้อมูลผู้ลงทะเบียนตลาดเซราะกราวศูนย์ฯจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/18:04:43
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าอบรม 2 กิจกรรม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/17:06:39
29
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:49:24
30
เฉลิมศรี อื่นๆ TOR ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-08/14:13:28

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login