ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอน 22 มิถุนายน 2560 จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:17:40
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60)จ่ายตรงเข้าผู้ขายโอนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อ.โนนสุวรรณอ.เฉลิมพระเก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:13:53
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 5 อำเภอ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:11:18
4
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป บ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:20:50
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุป กลุ่มทอผ้าไหมสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:12:20
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป ข้าวภูเขาไฟ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:10:33
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย งบจังหวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-21/10:11:06
8
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบให้คะแนนประกวดกิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:41:36
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทน์ ทุกวันที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:38:21
10
วสัน อื่นๆ PPt:model บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/21:05:36
11
วสัน อื่นๆ ppt.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/15:32:34
12
วสัน อื่นๆ ภาพประกอบบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:08:06
13
วสัน อื่นๆ ส่วนที่1 ข้อมูลบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:05:59
14
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุปผลการดำเนินงาน บ้านสนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/20:58:39
15
วสัน อื่นๆ นำเสนอการมีส่วนร่วม บ้านสวายสอ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/18:08:02
16
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:05:28
17
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:04:04
18
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:03:36
19
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบข้อมูล คร.ยากจน และรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. 60 ตามแบบรายงาน 2 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:47:20
20
สุภาภรณ์ อื่นๆ บรรยายการพัฒนางาน ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:40:51
21
สุภาภรณ์ อื่นๆ แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:36:32
22
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เอกสารตามหนังสือ ที่ บร 0019/ว931 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 60 ถึงทุกอำเภอยกเว้น อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/14:28:58
23
กรองศักดิ์ อื่นๆ การตรวจประมิน กพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/07:51:15
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-15/12:10:32
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 14 มิถุนายน.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-15/12:04:48
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 4 อำเภอ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-12/12:13:23
27
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อคน ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-11/04:29:30
28
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อคน พาหนะ สินค้า OTOP สองแผ่นดิน 60 ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-11/04:15:28
29
วสัน อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-10/12:37:25
30
วสัน อื่นๆ หนังสือแจ้งอำเภอ(ดอกไม้จันทน์ฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-10/12:36:48

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login