ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
นัฐกานต์ อื่นๆ เชิญ ผวจ สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-05/13:32:31
2
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช เอกสาร โครงการงบฯ จว. (อช.60) ฝากประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-04/10:50:09
3
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานโครงการสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ปี 2560 รายงานจังหวัด วันที่ 5 , 19 มิ.ย. และ 3 , 17 ก.ค. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/11:59:29
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน/รักษา/ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 1มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:35:45
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:31:32
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ (งบสตรีปี 2560) โอนเข้าบัญชีวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:29:45
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 31 พ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-02/09:19:59
8
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:24:31
9
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:22:29
10
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:21:54
11
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:21:06
12
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือฝากอำเภอเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/17:20:26
13
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อขาหมู่ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/11:37:18
14
กรองศักดิ์ OTOP คำสั่งเทศกาลขาหมู 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/11:36:52
15
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ มิ.ย.60 และ ประชุม พอ ๖ มิ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/09:51:30
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-01/08:44:17
17
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลบุคคล พาหนะ สินค้า รวมที่เพิ่มครั้งที่ 1 แล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/16:20:46
18
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อแขกเดินทางเปิดงาน OTOP สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/15:13:53
19
ประภัสสร อื่นๆ แบบบันทึกองค์ความรู้วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/14:47:57
20
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงาน สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/11:54:28
21
กรองศักดิ์ OTOP บัญชีข้อมูลคน พาหนะ สินค้า (ที่เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-31/11:33:52
22
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(เพิ่มเติม)ใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/17:08:13
23
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(ปรับพาสปอร์ต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/16:20:34
24
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้าสองแผ่นดิน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/16:19:01
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/15:11:58
26
กรองศักดิ์ OTOP นส.ขอเชิญ ผวจ.เป็นประธานเปิด สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-30/14:19:58
27
วสัน อื่นๆ มอบงานระหว่างเข้าหลักสูตร นบพ. 28 พ.ค.18 มิ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/11:01:03
28
วสัน อื่นๆ สรุปกองทุนหนุนเสริมอาชีพ (ขาด 5 อำเภอ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/09:45:27
29
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างเกณฑ์การให้คะแนนคัดสรรกิจกรรมดีเด่น ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-27/08:54:20
30
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการทำดอกไม้จันทน์บุรีรัมย์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/16:55:28

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login