ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.แคนดง รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 – 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-01/15:05:29
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เฉลิมพระเกียรติ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 10 - 14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-01/12:19:48
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงานเลขานุการ กทบ. จำนวน 10 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-01/09:21:24
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-01/09:16:32
5
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.เฉลิมพระเกียรติ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/18:09:38
6
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.นาโพธิ์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/17:26:26
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.หนองหงส์ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/17:05:16
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ชำนิ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 19 - 29 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/16:34:07
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งรหัสงบประมาณ โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี งปม 2561 กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1-2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/16:17:14
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ชำนิ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 10 - 18 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/15:16:51
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ชำนิ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/12:18:30
12
สริญญา อื่นๆ ข้อมูลเลขที่สัญญาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/11:22:03
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน ค่ากการศึกษาบุตรและอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/09:19:20
14
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารประกาศสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-30/08:26:54
15
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ละหานทราย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/18:05:53
16
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 26 – 29 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/14:42:10
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 20 – 25 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/14:09:37
18
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 16 – 19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/14:04:19
19
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 11 – 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/13:57:59
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียน อ.ประโคนชัย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/10:59:35
21
กรองศักดิ์ OTOP รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลาดนัด 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-29/07:34:47
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือเชิญวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/21:48:24
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ลำปลายมาศ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/13:42:15
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.โนนสุวรรณ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/13:39:14
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.บ้านกรวด รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/12:15:26
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.นางรอง รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/11:00:10
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.เฉลิมพระเกียรติ รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/10:35:05
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ละหานทราย รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/10:18:31
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการเงินอุดหนุน อ.ห้วยราช รอบ6 ปี2560 โครงการที่ 9 - 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/10:05:28
30
ณัฐชัย การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-28/09:41:39

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login