ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ (ป้ายต่างๆ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/13:56:27
2
วสัน อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/13:51:07
3
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อคน พาหนะ สินค้า OTOP สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-26/11:34:20
4
กรองศักดิ์ อื่นๆ PPT การทำดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/22:07:52
5
วสัน อื่นๆ เตรียมนำเสนอการจัดทำดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/16:18:42
6
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้างานสองแผ่นดิน (ปรับใหม่ 25 พค 60) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/16:17:06
7
นัฐกานต์ อื่นๆ คนและสินค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-25/09:30:26
8
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึงหน่วยประสาน ให้แจ้ง ผวจ.อุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:58:07
9
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึง ผวจ.อุดรมีชัย ขออนุญาตจัดงาน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:54:07
10
กรองศักดิ์ OTOP แบบแสดง นน. ราคาสินค้า 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:39:47
11
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลคน พาหนะ สินค้า 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/23:38:46
12
นัฐกานต์ อื่นๆ ข้อมูลสินค้าและคนไปกัมพูชา(ปรับใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/18:25:38
13
สุภาภรณ์ อื่นๆ รายชื่อ กพสจ. กพสอ. คณะทำงานขับเคลื่อนทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/16:23:45
14
วสัน OTOP รายชื่อกลุ่มOTOP ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/15:53:27
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60 )จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/09:39:26
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายพัฒนาสินค้าสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-24/07:08:55
17
ปราณีต อื่นๆ รายละเอียดโครงการ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/17:11:31
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ (อ.แคนดง)งบจังหวัด ปี 2559 โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ก.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/16:24:17
19
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ นส.แจ้งอำเภอ ชิดชุเกียรติ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/15:39:09
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/14:38:12
21
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 23 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/13:14:46
22
เฉลิมศรี อื่นๆ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/12:01:24
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงาน คอมฯ วัสดุประชุม (งบสตรี 2560) จ่ายตรงเจ้าหนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/08:53:21
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-23/08:52:19
25
นัฐกานต์ อื่นๆ คำสั่ง "เทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๐" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-22/17:15:58
26
วสัน อื่นๆ แบบคำกล่าวรายงานดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-22/17:09:39
27
วสัน โครงการเชิดชูเกียรติ ร่างหนังสือ เชิดชูเกียรติ ปี 60 (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-21/12:45:28
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-19/15:12:30
29
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ บันทึกรายงานออมทรัพย์ชุมแสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/13:14:21
30
วสัน โครงการ กข.คจ. สรุปภาวะหนี้สิน กข.คจ. ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/12:16:52

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login