ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 อ.กระสัง /ประโคนชัย /อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/14:13:34
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อ.ห้วยราช /จังหวัด/ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/14:12:46
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/14:11:34
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 อ.บ้านใหม่ฯ /ห้วยราช /โนนดินแดง/พุทไธสง /ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/14:10:47
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อ.ละหานทราย อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.พุทไธสง อ.ห้วยราช อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-26/13:18:39
6
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างการสนับสนุนวัสดุการเกษตรฯ โครงการพัฒนาผุ้นำต้นแบบโคก หนอง นา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-25/09:48:15
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.ห้วยราช อ.ละหานทราย อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/15:50:11
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 24 มิ.ย. 63 ไตรมาส 2 ต่างธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/12:53:25
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 24 มิ.ย. 63 ไตรมาส 2 ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/12:53:04
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 มิถุนายน 63 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/12:52:31
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พ.ค. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/12:51:59
12
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างกำหนดการในการฝึกปฏิบัติอาชีพสัมมาชีพชุมชน ในไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/10:53:08
13
วสัน อื่นๆ ตัวอย่างกำหนดการ ตามโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ กิจกรรม สร้างเครือข่ายฯ เอามื้อฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-24/10:52:15
14
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือยินยอมชดใช้หนี้ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-20/18:50:05
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/21:43:39
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 19 พ.ค. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/15:21:10
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 19 พ.ค. 63 ไตรมาส 2 ต่างธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/15:19:56
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 19 พ.ค. 63 ไตรมาส 2 ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/15:19:23
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 19 พ.ค. 63 ไตรมาส 1 อ.หนองกี่ ต่างธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/15:19:02
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีผู้นำ อช วันที่ 19 พ.ค. 63 ไตรมาส 1 อ.หนองกี่ ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/15:18:43
21
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 17 มิ.ย.63 อ.นางรอง ,พลับพลาชัย ,จังหวัด, เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/11:59:54
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 19 มิ.ย.63 แคนดง /ประโคนชัย/ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/11:56:52
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า วันที่ 18 พ.ค. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/17:08:21
24
เฉลิมศรี อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ 2 / 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/15:15:58
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 พ.ค. 63 สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/13:36:09
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 อ.ลำปลายมาศ อ.พุทไธสง อ.ห้วยราช อ.แคนดง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-18/12:40:37
27
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประกอบการบันทึกข้อมูล ในระบบ EGP ปีงปม.2563 ณ 12 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-12/13:43:59
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ฯ อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-11/13:32:00
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/17:41:53
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 งบบริหารและเงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/17:41:30

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login