ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/10:29:27
2
สริญญา อื่นๆ 0 แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/10:28:36
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกองทุน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-19/23:58:13
4
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำกล่าวเปิดของประธาน บ.บุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/22:52:49
5
นัฐกานต์ อื่นๆ ปริมาณงานสองแผ่นดิน 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/20:54:56
6
นัฐกานต์ อื่นๆ ปริมาณงานสองแผ่นดิน ปี ุ62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/20:53:45
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเชิญ ผวจ.เปิดงานบ้านบุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/08:11:31
8
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-17/12:24:29
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:56:24
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:56:01
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:55:47
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ปี งปม.พ.ศ.2562 ณ วันที่ 14 ธ.ค 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/10:01:20
13
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณ งบยุทธศาสตร์ ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/17:05:20
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย.61 เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอน วันที่ 6 ธ.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/10:01:52
15
วสัน อื่นๆ ฝากการนำเสนอpptเหลื่อมล้ำให้หัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/17:46:05
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบฟอร์ม..การสั่งเสื้อยืดคอปกสีขาว "บุรีรัมย์เกมส์ 2019" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/07:57:52
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยุทธศาสตร์และคู่มือเสนอโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-10/20:07:30
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-10/20:06:33
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-10/20:05:26
20
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค คู่มือการบันทึก จปฐ.และกชช.2ค ปี 2562 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-07/10:46:15
21
เฉลิมศรี อื่นๆ โครงการมหวด 900 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/11:34:28
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/11:06:28
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี ปี 2561 ส่วนที่เหลือ เงินยอดเบิกจ่าย 28 ก.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/11:03:38
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน พ.ย.2561 สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/12:47:48
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือน พ.ย.61 สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/12:46:49
26
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างการขยายสัญญา/แจ้งค่าปรับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/10:59:19
27
ศิรินทร์ทิพย์ ผู้นำ อช/อช คำสั่งผู้นำอช. 62-65 ไฟล์รายชื่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/10:27:03
28
ศิรินทร์ทิพย์ ผู้นำ อช/อช คำสั่งผู้นำอช. 62-65 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/10:04:09
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบแจ้งราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/09:44:30
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-29/13:51:31

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login