ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แนวทางการติดตามหมู่บ้านสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/11:40:49
2
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ฐานข้อมูลหมู่บ้านสร้างสัมมาชีพชุมชน(ตรวจสอบรายได้เพิ่มขึ้น 3%)(ล่าสุด) สำหรับอำเภอดาวน์โลหดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/11:01:10
3
กรองศักดิ์ OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-18/08:29:20
4
วสัน อื่นๆ รายงานข้อเท็จจริงกลุ่มออมทรัพย์ฯ ฝากหัวหน้ากรองช่วยดูครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-17/18:01:24
5
กรองศักดิ์ OTOP นส.ประชุมร่วม จ.อุดรมีชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-17/11:49:20
6
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการเปิด 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/15:19:32
7
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/15:18:54
8
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อเดินทางดูงาน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-16/09:34:32
9
ศิริมา OTOP รายชื่อดูงาน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/15:34:39
10
ปราณีต อื่นๆ ใบแจ้งความประสงค์จองหุุ้นบริษัทประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/11:45:54
11
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่าย OTOP ท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:57:42
12
กรองศักดิ์ OTOP ขออนุมัติดำเนินงาน หมู่บ้าน โอทอป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:56:58
13
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส.เวียนแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/10:12:59
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 9 พ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/09:58:12
15
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส แจ้งส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:11:15
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ เป้าหมายวิยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:10:44
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ นส.แจ้งอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:10:17
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกรายงาน ผวจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/08:09:42
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ แจ้งครูต้นแบบ อบรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-15/07:38:32
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางจัดสรรงบอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-13/19:24:40
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าเสนอโครงการเงินทุนหมนุเวียน รอบ 2 เดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-13/19:20:21
22
วสัน อื่นๆ [บันทึกหนังสือ ดอกไม้จันทน์ (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-11/17:46:33
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุม อกส.จ. ครั้งที่ 3 16 พ.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/20:36:00
24
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ปรับปรุง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:29:21
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายงานแผนดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:12:24
26
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุม ดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-10/15:11:40
27
วสัน อื่นๆ คำกล่าวรายงานและการให้โอวาท งานเตรียมการดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:52:58
28
วสัน อื่นๆ แผนปฏิบัติการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:37:51
29
วสัน อื่นๆ ร่างวาระการประชุมดอกไม้จันทน์ ฝากหัวหน้ากรอง ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-09/16:10:40
30
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายปี 60 ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/17:03:02

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login