ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP แบบสรุปรายงานประจำวัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/16:16:51
2
กรองศักดิ์ OTOP แบบประเมินประกอบการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ ตป05 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/09:02:33
3
กรองศักดิ์ OTOP คู่มือแนวทางการดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/09:02:04
4
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารตลาดประชารัฐ มอบ ผต.วิไลวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-10/07:31:28
5
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด/อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/23:43:56
6
กรองศักดิ์ OTOP แบบแสดงข้อมูลตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บุรีรัมย์ ส่งศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/22:14:05
7
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด PPT สัมมาชีพและการจัดการเงินทุนชุมชน ปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:17:29
8
วสัน อื่นๆ แบบตลาดประชารัฐ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:11:55
9
วสัน อื่นๆ แบบตลาดประชารัฐ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/18:11:35
10
กรองศักดิ์ OTOP แบบคำขอลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/12:07:18
11
กรองศักดิ์ OTOP ร่างแบบประเมินศักยภาพแนบคำขอรับลงทะเบียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-09/10:04:00
12
กรองศักดิ์ OTOP นำเสนอตลาดประชารัฐ บร 9 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/15:56:00
13
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/14:38:22
14
กรองศักดิ์ OTOP PDFประกอบการประชุม 8 พ.ย.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:03:37
15
กรองศักดิ์ OTOP OTOP นวัตวิถี4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/12:01:15
16
กรองศักดิ์ OTOP รวมสไลด์ประชารัฐ 7-8 พ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:59:29
17
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:58:07
18
จรินทร์ อื่นๆ หมวด900 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-08/11:33:55
19
เฉลิมศรี อื่นๆ รายชื่อ ท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/14:46:56
20
กรองศักดิ์ OTOP ตลาดประชารัฐ รอง นิสิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/11:42:24
21
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ตรวจสอบรายชื่อทะเบียนพื้นที่สำหรับใช้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี2561 สำหรับอำเภอดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:17:00
22
กรองศักดิ์ OTOP ppt.ประกอบการประชุมวันที่ 31 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:05:07
23
กรองศักดิ์ OTOP คู่มือการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/10:02:20
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้านประจำเดือนตุลาคม 2560 และเงินอื่นๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-07/08:36:57
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสาร "ตลาดประชารัฐ" นำเข้าวาระประชุมเพื่อทราบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/23:13:15
26
จรินทร์ อื่นๆ หมวด 900 (สารสนเทศร่าง) ฝากให้พี่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/17:15:02
27
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายละเอียดประกอบโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชน ฝากหัวหน้าประดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/17:07:55
28
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ทบทวนการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/10:47:27
29
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ฝากอำเภอเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/10:02:14
30
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ข้อมูลพื่น้ที่เป้าหมายสัมมาชีพปี 61 ฝากหัวหน้าประดิิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/09:29:14

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login