ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ OTOP คำสั่ง ฯ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/16:20:06
2
กรองศักดิ์ OTOP บันทึก นส.OTOP สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/16:19:27
3
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารวิเคราะห์ cia ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:48:17
4
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารTDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:42:36
5
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารVDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:40:58
6
จรินทร์ อื่นๆ ฐานVDR 55-59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:40:18
7
จรินทร์ อื่นๆ แบบรายงานตำบลTDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:39:17
8
จรินทร์ PA แบบรายงานหมู่บ้าน VDR ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:38:06
9
จรินทร์ อื่นๆ Cia ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:36:10
10
จรินทร์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบติดตามหมูบ้านสารสนเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/14:27:51
11
วสัน มชช. ฐานข้อมูล ผู้นำสัมมาชีพชุมชน เข้าสู่มาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:14:13
12
วสัน โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน และผลการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:12:41
13
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูล ผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ งบยุทธศาสตร์ ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/13:11:28
14
นัฐกานต์ อื่นๆ คำสั่งคณะทำงานสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/12:30:31
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงาน คอมฯ วัสดุประชุม (งบสตรี 2560) จ่ายตรงเจ้าหนี้ วันที่ 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:45:27
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าจ้างจัดทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:44:04
17
กรองศักดิ์ OTOP เชิญ พจ.เปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-08/09:09:27
18
ศิริมา OTOP พิธีเปิดกลุ่ม D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-07/12:30:12
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/13:27:21
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/13:24:40
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกณฑ์คะแนน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:57:49
22
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:52:06
23
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ฐานข้อมูลหมู่บ้านสร้างสัมมาชีพชุมชน(ตรวจสอบรายได้เพิ่มขึ้น 3%) สำหรับอำเภอดาวน์โลหดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/10:44:49
24
ศิริมา OTOP วาระการประชุมขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-05/09:45:04
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษา ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-04/12:30:29
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-03/10:13:39
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระประชุม พ.ค.60 ส่งเสริม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/16:29:00
28
ศิริมา OTOP ขายสินค้า online OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/16:19:39
29
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่าง คำสัง่แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/13:25:43
30
ปราณีต อื่นๆ ฐานข้อมูล อำเภอชี้เป้าเพื่อดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:55:46

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login