ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ ข้อมูลทั้วไปจังหวัดบุรีรัมย์ ฝากพี่ปราณีต ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/09:27:16
2
ปราณีต อื่นๆ แก้จน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-06/08:47:16
3
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อข้าราชการปฏิบัติงานถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/16:08:20
4
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หมวด 900 และฐานข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ปี 61 ฝากพี่ประดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/15:12:48
5
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้สร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-02/09:16:36
6
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจข้อมูลตลาดนัด ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-31/12:28:23
7
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมฯออนไลน์61 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-31/10:50:01
8
วสัน อื่นๆ แจ้งให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-30/17:26:05
9
สริญญา อื่นๆ ติดตามลูกหนี้ ปี 2560 ส่งใช้ล่าช้า เนื่องจากขณะจังหวัดบุรีรัมย์ มีลูกหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นที่สังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) จึงขอให้อำเภอตรวจสอบและเร่งส่งใช้หนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพื่อที่จะดำเนินการบันทึกใน ระบบ GFMIS ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-18/09:25:35
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำสั่งน ดอกไม้จันทน์ ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-17/17:12:50
11
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี แบบรายงานฐานข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2560 รายงานภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ก่อน 12.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-17/15:12:51
12
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสารประกอบการประชุม สำนักพุทธ (ฝากหัวหน้ากรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-16/15:30:55
13
กรองศักดิ์ อื่นๆ ระเบียบวาระการประชุม วันท่ี 12 ต.ค.60 ปรับแล้ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-11/07:54:13
14
ประภัสสร อื่นๆ วาระการประชุมคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-10/18:10:27
15
ประภัสสร อื่นๆ คำสั่งแต่วตั้งคณะทำงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-10/16:52:48
16
ประภัสสร อื่นๆ อาสาสมัครดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/16:18:46
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อข้าราชการครูที่เข้าร่วมงาน 26 ต.ค.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/15:28:40
18
ประภัสสร อื่นๆ รายชื่อ กศน.พมจ. วธ. สพอ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/15:03:36
19
ประภัสสร อื่นๆ ราย กศน.พมจ. วธ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-09/13:48:02
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/17:17:42
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 11 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/17:17:11
22
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายงานดอกไม้จันทน์ 6 ต.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/16:45:15
23
ประภัสสร อื่นๆ รายชื่อข้าราชการ สพจ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-06/12:08:01
24
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตัวอย่างแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 คร. 1สัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/13:45:08
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 เงินอุดหนุน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:48:59
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:47:43
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.ละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:44:36
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:43:14
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:38:01
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:21:10

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login