ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-02/10:25:22
2
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:42:03
3
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ สองแผ่นดิน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:41:30
4
ศิริมา OTOP กลุ่ม d 23 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/13:08:57
5
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/11:52:07
6
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ เทศกาลขาหมู บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-05-01/07:38:09
7
กรองศักดิ์ OTOP ผู้ผลิต ผู้ประกอบการขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/14:59:32
8
กรองศักดิ์ OTOP ขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/13:19:30
9
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงานประชุม กก.ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-28/11:37:10
10
จินตนา อื่นๆ บันทึกรายงานการประชุมเปลี่ยนแปลงแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/17:43:14
11
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัตราชการ รอบ 1/60 ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/17:06:03
12
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60(เอกสารแนบ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:15:14
13
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60(เอกสารแนบ ๑) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:14:42
14
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี ประสานแผน ๑ เมย.60 และ ประชุม พอ ๓ เมย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/16:14:03
15
วสัน มชช. ใบสมัคร มชช. (เชิดชูเกียรติ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:38:23
16
วสัน มชช. แบบฟอร์มใบสมัคร มชช. (ผู้นำสัมมาชีพ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:37:56
17
กรองศักดิ์ OTOP TOR สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:27:39
18
นัฐกานต์ อื่นๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:24:59
19
ศิริมา OTOP TOR สองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/11:24:35
20
เฉลิมศรี อื่นๆ น้องติ๊กฝากให้ พี่อัญชัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-26/17:29:31
21
ปราณีต อื่นๆ สานพลังประชารัฐ โดย อพช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-26/13:16:10
22
สริญญา อื่นๆ แบบ 8708 ส่วน 1-2 ฝากให้พี่น้อย สุภาภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/16:37:50
23
จรินทร์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ส่งโครงการพี่ปราณีตไตรมาส 3 ปีงบ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/14:43:17
24
ปราณีต อื่นๆ PPT สานพลังประชารัฐ ของ อพข. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/12:14:51
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/08:27:06
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอนเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-12/08:25:46
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-11/14:27:07
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ เบิกเงินงบสตรี ปี 2560 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2560 จำนวน 3 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/13:12:31
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ โอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/09:20:17
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารักษา ค่าการศึกษา ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-10/09:07:37

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login