ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:19:27
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่5 ปี 2560 อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-05/10:16:05
3
จินตนา อื่นๆ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:45:07
4
จินตนา อื่นๆ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:13:34
5
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งตัวอย่างบันทึกแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ หน. เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:07:35
6
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งบันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:05:40
7
ปราณีต อื่นๆ แว๊บ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/16:37:44
8
วสัน มชช. แบบประเมินตนเองเฉพาะผุ้นำสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/16:11:13
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบจัดซื้อ กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/11:43:01
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฟอร์มใบลงทะเบียน ใบสำคัญ เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/16:06:07
11
กรองศักดิ์ อื่นๆ การนำเสนอแผนการบริการดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/14:45:45
12
วสัน มชช. แบบรายงานผลการพัฒนาตนเอง มชช.ปี60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-03/09:12:24
13
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 11/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-02/12:07:28
14
วสัน อื่นๆ แบบรับส่งหน้าที่ ส่งให้คุณวิวัฒฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-29/09:17:41
15
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบรายงานที่เป็น EXcel สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/17:24:59
16
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนฯ รอบ 15 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/17:22:48
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน และอื่นๆ เดือน ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:45:39
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 27 ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:44:01
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/14:42:36
20
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางตัวชี้วัด 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/10:38:44
21
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่าย สตรี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-27/09:25:40
22
กรองศักดิ์ OTOP ฝากให้ปิ๋ว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-26/16:18:57
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี 26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-26/14:45:56
24
วสัน อื่นๆ วิธีบันทึกและการแก้ไขปัญหาข้อมูลสัมมาชีพชุมชนในศูนย์ข้อมูลกลางฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/11:33:16
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่าย สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/09:39:37
26
กรองศักดิ์ อื่นๆ กำหนดการจัดงานมุติตาจิต ท่าน พจ.สุนิสาฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-22/07:55:59
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกขออนุมัติ 9 กิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/17:32:38
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 20 ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/13:31:40
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขออนุมัติดำเนินงาน สตรี 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/08:55:56
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขออนุมัติดำเนินงาน สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-21/08:55:35

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login