ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.กระสัง เงินทุนหมุนเวียน นางดอกไม้ คงชนะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/21:06:27
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.พลับพลาชัย (นางซิม การรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/19:54:20
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ค่าใช้จ่ายกิจกรรม สตรี 60 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:57:33
4
วิวัฒน์ อื่นๆ มอบหมายงาน พจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/15:06:29
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.สตึก(นางสาวสมใจ ชะเนินรัมย์//นางสาวสม เฉื่อยรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/14:53:48
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ห้วยราช(เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/13:11:28
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการ สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/13:00:45
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.สตึก (นางศิวพร เยื้องรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/11:45:25
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ way off life 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:28:25
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:27:48
11
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุปดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/10:05:40
12
ประภัสสร อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-20/09:31:56
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/17:17:33
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.บ้านด่าน เงินอุดหนุน 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/16:39:29
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ชำนิ เงินหมุนเวียน 8 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/16:19:00
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ห้วยราช (นางลำใย ณะมอญรัมย์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/15:24:07
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.เมืองบุรีรัมย์ (3 โครงการ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/14:23:28
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ชำนิ เงินหมุนเวียน นางสมาน วงษ์วาสน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/12:04:43
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/11:49:40
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.ปะคำ โครงการทอผ้าบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง(นางลำไพ สีดาชมภู) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/11:33:31
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.เฉลิมพระเกียรติ เงินหมุนเวียน นางสาวทองมาก บุตรพันธุ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/11:24:41
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.เฉลิมพระเกียรติ เงินหมุนเวียน นางปราณี ลี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/11:23:37
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อำเภอนาโพธิ์ นางสะอาด อิสราภรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/09:30:02
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.หนองกี่ เงินอุดหนุน นางบัวผัน หาลี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-19/09:13:17
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข ผู้กู้ร่วมใหม่ อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/16:27:53
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข ยอดเงินใหม่ อำเภอลำปลายมาศ 2 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/16:04:24
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข ยอดเงินใหม่ อำเภอประโคนชัย 9 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/15:45:14
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เงินอุดหนุน นางนาง ผลไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/15:30:39
29
วสัน อื่นๆ หมู่บ้านเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน (นอกยุทธ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/15:04:58
30
วสัน อื่นๆ รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายโครงการสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 (ยุทธ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/15:04:18

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login