ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข อำเภอกระสัง นางบานชื่น ชุ่มเย็น หมู่ที่1 ของนางวราพร ตั้งตระกูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:57:17
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก้ไข เงินอุดหนุน อำเภอนางรอง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:29:24
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอหนองกี่ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:01:50
4
วสัน อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนและผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:01:25
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอลำปลายมาศ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:01:14
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/14:00:17
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอพุทไธสง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:59:35
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอพลับพลาชัย สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:59:04
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอปะคำ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:58:30
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:58:01
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอหนองหงส์ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:57:23
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอโนนสุวรรณ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:56:43
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอนาโพธิ์ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:55:55
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอชำนิ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:55:19
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอคูเมือง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:54:34
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอกระสัง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:53:50
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอบ้านด่าน สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:53:04
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอบ้านกรวด สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:52:19
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอสตึก สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:51:38
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอนางรอง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:50:24
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:49:46
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอละหานทราย สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:48:58
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอห้วยราช สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:48:12
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอโนนดินแดง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:47:35
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เงินอุดหนุน อำเภอแคนดง สัญญาขอรับการสนับสนุน + ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:46:54
26
วสัน อื่นๆ เป้าหมายเข้าร่วมทบทวนภารกิจทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนฯ ระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/13:12:18
27
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกข้อความ การขออนุมัติแผนงบฯสตรี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:57:47
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:10:31
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอประโคนชัย 28 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:08:50
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอแคนดง 8 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:07:55

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login