ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หลักฐานเชิงประจักษ์ กิจกรรม ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/10:30:56
2
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ไฟล์ระบบ สส.พช.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-14/07:54:39
3
ปราณีต อื่นๆ แบบโครงการ 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-10/18:08:30
4
ปราณีต อื่นๆ แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-10/18:07:37
5
ปราณีต อื่นๆ โครงการเพ่ิมเติม 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-10/18:07:03
6
ปราณีต อื่นๆ แบบบโครงการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-10/16:34:41
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-09/17:44:18
8
ศิริมา OTOP ผลการคัดสรร OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-09/15:29:47
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบสตรีปี 2560 จำนวน 10 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-09/11:07:06
10
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบข้อความป้ายบ้านหัวสะพานใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-09/07:11:39
11
ปราณีต อื่นๆ ฝาก ppt ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-08/23:34:32
12
ประภัสสร อื่นๆ โครงการฯงบจังหวัด ปี ๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-08/16:23:40
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-08/14:40:42
14
ศิริมา OTOP กลุ่ม d ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-08/14:33:27
15
รัชนี อื่นๆ วาระประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/18:19:14
16
ชิษณุกิจ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประเด็นตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/16:35:35
17
ศิริมา OTOP ประเด็นตรวจ กพ.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/15:35:05
18
วสัน ผู้นำ อช/อช คำกล่าวเปิดกิจรรม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/15:06:22
19
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ป้ายบ้านน้อยหัวสะพาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/08:11:12
20
นัฐกานต์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ฝากประเด็นตรวจราชการผู้ตรวจให้พี่ณีต ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/16:21:30
21
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ฝากประเด็นตรวจ ก.พ.60 ให้พี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/15:36:42
22
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี(ส่งให้น้องเฉลิมศรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/15:26:42
23
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม (ประภัสสร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/14:26:12
24
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับโปรแกรมออฟไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/13:27:22
25
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบรายงาน ความก้าวหน้า ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/09:49:35
26
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ สำเนาหมวด 900 "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/09:17:16
27
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช วาระประชุม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/07:53:52
28
วสัน ผู้นำ อช/อช วาระการประชุม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-04/16:29:20
29
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-03/09:53:32
30
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบป้ายบ้านโคกเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-03/08:03:52

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login