ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างสัญญาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/18:09:02
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบหน้าการยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/18:08:25
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุมคณะขับเคลื่อน 10 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/16:33:23
4
นัฐกานต์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/16:21:01
5
ศิริมา OTOP ประเด็นตรวจ มีค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/12:09:27
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-09/10:11:42
7
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี คำกล่าว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-07/16:28:13
8
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี กำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-07/16:24:13
9
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี ร่างคำกล่าววันสตรีสากล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:47:36
10
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี หนังสือแจ้ง อบจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:43:34
11
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี กำหนดการวันสตรีสากล ปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/20:05:43
12
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี คำกล่าวสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/17:40:35
13
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง (3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:48:40
14
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:47:56
15
ปราณีต อื่นๆ ฝากให้หัวหน้ากุหลาบ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/15:47:04
16
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ขั้นตอนการ fix download ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:47:13
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ Fix downlaod v 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:46:31
18
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ไฟล์ Fix downlaod v 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-06/13:46:09
19
สุภาภรณ์ องค์กรสตรี ใบประกาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-05/16:08:48
20
วิวัฒน์ อื่นๆ บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ พัฒนาการอำเภอ รอบ1/60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/14:08:41
21
ปัฏิมาศ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใบลงทะเบียน ใบลงทะเบียนงานวันสถาปนากองทุนแม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/13:13:20
22
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/11:40:46
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบสตรีปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-03/09:38:40
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (งบสตรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/18:42:53
25
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:46:20
26
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:52
27
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์14 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:31
28
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:45:10
29
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์12 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:44:46
30
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:44:24

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login