ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอโนนสุวรรณ 18 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:07:07
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอสตึก 15 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:05:55
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอปะคำ 16 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:05:01
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอพลับพลาชัย 28 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:03:45
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอชำนิ 29 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:02:28
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอลำปลายมาศ 47 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:01:33
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/10:00:09
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอบ้านกรวด 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:59:14
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอโนนดินแดง 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:57:57
10
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอห้วยราช 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:57:04
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอหนองหงส์ 3 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:55:59
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอนาโพธิ์ 5 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:55:05
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอละหานทราย 7 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:54:06
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอหนองกี่ 12 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:53:02
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอกระสัง 27 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:51:52
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอคูเมือง 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:50:18
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill payment อำเภอเมือง 27 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-18/09:49:20
18
วสัน อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลธุรกิจชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-15/16:28:25
19
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สรุปรายงานครัวเรือนยากจน มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/16:28:45
20
กรองศักดิ์ OTOP งานพนมรุ้ง 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/14:20:37
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียด คชจ.หมวด 900 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/11:29:54
22
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระการประชุม 13 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-14/10:27:49
23
วสัน อื่นๆ ตัวอยา่งรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศํกยภาพสัมมาชีพสุ่ความยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-13/18:07:30
24
วสัน อื่นๆ แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพสู่ความยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-13/17:29:51
25
วสัน อื่นๆ ฐานข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพฯ ทั้งจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-13/08:47:35
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายละเอียดโครงการ อุดหนุน ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-12/18:54:14
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีจ่ายตรงค่าป้าย/ค่าวัสดุ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-12/11:13:39
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-12/11:13:00
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประเมิน พนักงานกองทุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-12/10:59:35
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเงินหมุนเวียนและอุดหนุน รอบที่6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-11/17:06:12

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login