ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานประชุม สมาคมสตรี บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-06/15:43:33
2
เฉลิมศรี อื่นๆ เอกสาร ฝาก น้องแน็ต อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-06/10:53:38
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุโครงการ 6 อำเภอ งบสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-05/12:03:13
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน ค่าวัสดุงบจังหวัด 2 รายการ อำเภอบ้านใหม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-05/11:59:03
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ งบสตรี (จังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-05/11:58:00
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน 1 กันยายน 2560 ค่าเช่าบ้าน เบี้ยเลี้ยง อื่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-05/08:59:36
7
จรินทร์ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) คู่มือการใช้งานโปรแกรม CIA สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-04/16:41:14
8
จรินทร์ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน CIA (ปรับปรุงล่าสุด) สำหรับอำเภอดาวน์โหลดไปใช้งานครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-04/16:24:41
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 1- 10 /2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-04/15:37:51
10
สริญญา อื่นๆ งบสตรีค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการประชุม โอน 1 ก.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-04/11:36:12
11
ปราณีต การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบ สงป.๓๐๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-03/20:46:23
12
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ โครงการริเริ่ม 58 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-03/10:33:07
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-01/15:23:06
14
กรองศักดิ์ OTOP หนังสือกรมการพัฒนาชุมการขอใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-09-01/09:52:47
15
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/16:14:05
16
ศิริมา OTOP otop ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/14:58:46
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบแสดงรายละเอียดโครงการสตรี 4 หน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/10:10:04
18
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงานลำปาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/09:24:00
19
นัฐกานต์ อื่นๆ เปิดงานลำปาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/09:13:03
20
กรองศักดิ์ OTOP ลำปาง จัดงานโรดโชว์ บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/08:48:49
21
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจข้อมูลการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-31/08:43:22
22
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดนัด บร.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-30/16:49:51
23
กรองศักดิ์ OTOP พื้นที่ดำเนินงานตลาดนัด บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-30/16:37:54
24
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 30 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-30/13:55:56
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบแสดงรายละเอียดโครงการสตรี 4 หน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-30/13:09:12
26
สริญญา อื่นๆ งบสตรีค่าวัสดุสำนักงานอำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-30/10:02:29
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตัวชี้วัดกองทุนสตรี รายงานภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/15:38:48
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 10/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/13:44:30
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/11:06:21
30
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานศูนย์สาธิตการตลาดฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-29/08:47:10

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login