ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:43:24
2
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:43:00
3
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:42:34
4
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:41:49
5
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:40:35
6
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:39:42
7
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:39:13
8
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:38:46
9
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:38:10
10
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:37:16
11
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:36:15
12
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:55
13
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:33
14
ศิรินทร์ทิพย์ การประชาสัมพันธ์ แบบเสื้อลายเอกลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/15:35:07
15
ศิริมา OTOP งบหน้ากลุ่ม OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:42:49
16
ศิริมา OTOP คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:03:46
17
ศิริมา OTOP งบหน้าผลิตภัณฑ์OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:03:00
18
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) จังหวัดขอส่งแบบรายงานหมู่บ้าน DVR ให้ อ.ประโคนชัยกรอกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/14:01:14
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/12:46:58
20
ศิริมา OTOP เอกสารแนบวาระ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/11:09:59
21
ศิริมา OTOP วาระประชุม อนุ นตผ.(๓ มีค.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/11:02:52
22
ปราณีต อื่นๆ ร้านค้าประชารัฐ ส่งพี่อัญชัญ พี่อิ๋ว (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/10:34:14
23
ปราณีต อื่นๆ ร้านค้าประชารัฐ ส่งพี่อัญชัญ พี่อิ๋ว (1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/10:33:48
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-02/10:32:48
25
วสัน การพัฒนาแผนชุมชน แนวทางเพิ่มเติมบูรณาการแผนชุมชน ล่าสุด 1 มึ.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/16:56:40
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/14:56:39
27
ปราณีต อื่นๆ แผน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/12:57:01
28
ปราณีต อื่นๆ วาระการประชุม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/12:56:35
29
ศิริมา OTOP แนวทางการดำเนินการ OTOP ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/12:50:27
30
ศิริมา OTOP ข้อมูล การลงทะเบียน OTOP 2557-2558 (1741 ราย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-03-01/12:25:46

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login