ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการยุทธศาสตร์ งบกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/17:55:24
2
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก แจ้งคณะทำงานอบรม CMO ตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/16:34:58
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/13:17:14
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารอบรมกฎหมาย วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสนวนรีสอร์ท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:36:14
5
วสัน อื่นๆ รายละเอียดโครงการ พัฒนาสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ฝากพี่ดิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/11:21:28
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัด (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-30/13:45:27
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารควบรวมกองทุน pdf ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-29/12:10:31
8
วสัน อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/12:03:36
9
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/10:27:02
10
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจสอบทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/09:11:48
11
กรองศักดิ์ OTOP แบบสำรวจรายชื่อผู้ค้างาน โมโตจีพี 2018 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/18:21:11
12
กรองศักดิ์ OTOP ppt นวัตวิถี บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/18:12:43
13
นัฐกานต์ อื่นๆ ส่งหัวหน้ากรอง รายชื่อแขกเดินทางร่วมงาน OTOP ของดีบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-24/09:18:47
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบฯ จังหวัด 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/22:58:46
15
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนผังการจัดวางคูหาชุมชนท่องเที่ยว นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/15:33:52
16
กรองศักดิ์ OTOP บันทึกประชุม ประเภทอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/15:17:19
17
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานประชุม อาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/15:16:13
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงิน งบสตรี งบ กทบ. งบนวัตวิถี งบ OTOP Village (อุ๊) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/10:19:48
19
กรองศักดิ์ OTOP รายละเอียดงบประมาณ แระบวนงาน 4 กิจกรรม เพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/06:55:14
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เตรียมอบรม 23 สิงหาคม 2561 การประเมินผลทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-22/18:13:07
21
กรองศักดิ์ OTOP ประมาณการค่าใช้จ่ายจำหน่ายสินค้างานโมโตจีพี 2018 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/14:03:47
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ/ค่าป้าย ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/12:35:01
23
ภคินท์ อื่นๆ แบบให้คะแนนการประกวดหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/11:23:57
24
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์บันทึกการตรวจรับงาน cluster ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/10:31:23
25
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งานพัฒนาของใช้ ส่งพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/08:31:15
26
กรองศักดิ์ OTOP ไฟล์งานพัฒนาอาหาร ส่งพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-21/08:30:20
27
กรองศักดิ์ OTOP โมเดล การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-20/20:13:04
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมินครัวเรือนรับรอง (โฮมสเตย์) สมบูรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-20/11:27:12
29
กรองศักดิ์ OTOP เมนูอาหารพื้นถิ่น งานโมโตจีพี 2018 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-19/23:04:21
30
กรองศักดิ์ OTOP คำอธิบายกระบวนการ จ้างเหมาบริการ 4 กิจกรรม นวัติวิถี (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-19/22:41:55

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login