ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 อ.นาโพธิ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/10:19:55
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 อ.คูเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-09/17:03:15
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ดูรายงาน 9 พฤษภาคม 2562 สตรี บริหาร ประกันสัญญา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-09/11:06:44
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2563 อ.บ้านกรวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/16:42:37
5
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 8 มิ.ย.63 (ปะคำ,บ้านด่าน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/15:29:57
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 8 มิ.ย.63(กระสัง,โนนดินแดง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/15:29:00
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (แคนดง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/09:24:43
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอน ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าบ้าน ประจำเดือน พ.ค.2563 โอนวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-08/09:19:44
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานสตรีแบ่งปันรักฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/11:34:12
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แบบรายงานการมอบทุนอุปการะเด็กฯ ทุนต่อเนื่อง ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/11:10:15
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 2 มิถุนายน 2563 2 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:36:25
12
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (นาโพธิ์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:35:40
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:35:14
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:34:18
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:33:12
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินยืม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ โอนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/12:32:52
17
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/11:08:51
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/10:51:47
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/10:51:28
20
สิทธิพร โครงการ กข.คจ. แบบฟอร์มรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. สำหรับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-01/15:41:54
21
สริญญา อื่นๆ รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประกอบการบันทึกข้อมูล ในระบบ EGP ปีงปม.2563 ณ 01 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-01/13:59:16
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-29/17:59:04
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-29/17:57:03
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-28/14:17:55
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทำเอกสาร ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-27/23:53:21
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมรถ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-27/11:23:01
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-27/11:22:22
28
จรินทร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/16:35:18
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 26 พ.ค. 2563 ต่าง KTB ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/14:22:07
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 KTB ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/14:21:04

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login