ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ชิษณุกิจ การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประเด็นตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/16:35:35
2
ศิริมา OTOP ประเด็นตรวจ กพ.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/15:35:05
3
วสัน ผู้นำ อช/อช คำกล่าวเปิดกิจรรม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/15:06:22
4
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ป้ายบ้านน้อยหัวสะพาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-07/08:11:12
5
นัฐกานต์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ฝากประเด็นตรวจราชการผู้ตรวจให้พี่ณีต ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/16:21:30
6
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ฝากประเด็นตรวจ ก.พ.60 ให้พี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/15:36:42
7
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระการประชุม พี่บี(ส่งให้น้องเฉลิมศรี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/15:26:42
8
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม (ประภัสสร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/14:26:12
9
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับโปรแกรมออฟไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/13:27:22
10
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบรายงาน ความก้าวหน้า ส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/09:49:35
11
วสัน การบริหารแผนงาน/โครงการ สำเนาหมวด 900 "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/09:17:16
12
กรองศักดิ์ ผู้นำ อช/อช วาระประชุม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-06/07:53:52
13
วสัน ผู้นำ อช/อช วาระการประชุม อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-04/16:29:20
14
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-03/09:53:32
15
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบป้ายบ้านโคกเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-03/08:03:52
16
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบป้ายบ้านหนองตาไก้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-03/08:03:22
17
วสัน อื่นๆ วาระการประชุม(กพ.) ๖๐ ประภัสสร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-02/17:45:40
18
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ วาระการประชุม พัฒนาการอำเภอ 8 ก.พ.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-02/17:38:30
19
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ วาระประสานแผนเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-02/16:51:43
20
ศิริมา OTOP สรุปผลดาว รอบ 1 และ 2 ณ วันที่ 2 ก พ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-02/11:42:28
21
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมวด 900 การจัดตั้งสถาบันฯ ฝากพี่ขิง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-01/16:34:02
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-01/16:01:07
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-01/15:04:53
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ม.ค. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-01/15:04:49
25
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2560(ปรับปรุงล่าสุด1 กพ.60) -อำเภอสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-02-01/09:51:28
26
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ แบบป้ายหนองตาไก้น้อย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-31/08:08:08
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบสตรีปี 2560 จำนวน 3 อำเภอ และงบกทบ.จำนวน 1 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-30/16:30:07
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัดปี 60 โครงการพลังอาสาฯ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 4 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-30/16:21:25
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมฯ งบสตรีปี 2560 จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-30/12:35:06
30
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ข้อความป้ายบ้านสายยาว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-30/11:30:22

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login