ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางรายงานงบประมาณเหลือจ่ายกองทุนฯสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/13:15:19
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตัวชี้วัด 3.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/11:38:43
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt นำเสนอยุทธศาสตร์ 60 - 64 (ปรับ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/11:33:01
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้อสังเกตในการเสนอแบบคำขอเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/11:31:55
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่าง รายงานการประชุม เงินทุนหมุนเวียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/11:31:02
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่าง รายงานการประชุม เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-10/11:30:15
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตารางตัวชี้วัด กองทุนสตรี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-09/07:21:14
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PPT การบริหารกองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-09/07:20:38
9
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 9/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-08/18:28:53
10
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค หนังสือเชิญนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ฝากให้พี่เตี้ย สพอ.นางรอง ขอบคุณครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-07/15:06:28
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-04/09:35:48
12
สริญญา อื่นๆ เลขที่สัญญาค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ส่งในแบบ 6005 เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/15:51:00
13
ปราณีต อื่นๆ คู่มือการจัดทำบัญชีประชารัฐ 5 แสนบาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/14:20:42
14
วสัน อื่นๆ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-03/12:25:54
15
สริญญา อื่นๆ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า ณ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/20:46:15
16
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/13:14:24
17
ประภัสสร อื่นๆ วาระประสานแผนเดือนสิงหาคม 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:56:16
18
วสัน อื่นๆ วาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:48:56
19
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึกเชิญ ผวจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:46:46
20
วสัน อื่นๆ บันทึก และ หนังสือ way นด life ให้หัวหน้ากรองฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-02/11:32:51
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบฟอร์มตารางทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ประเภทเงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/16:59:57
22
วสัน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หมวด 900 สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/13:15:54
23
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/10:41:50
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานตัวชี้วัด 1.2 (ส่งภายในันที่ 4 ส.ค.2560) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-08-01/10:29:44
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินงบสตรี อำเภอคูเมือง และจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/15:45:01
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน อื่นๆ และรายการหักเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/15:42:45
27
ศิริมา อื่นๆ แบบรายงานตลาดเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/14:12:13
28
เฉลิมศรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบสตรี ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/11:35:28
29
กรองศักดิ์ อื่นๆ ผลการประกวดขาหมู 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-31/00:47:24
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ PPT ขาหมู บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-29/11:35:25

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login