ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ข้อความป้ายบ้านสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-30/11:29:54
2
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้แสดงแบบผ้าไหม (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-26/13:01:39
3
วสัน อื่นๆ ให้ปลาทู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-26/10:54:19
4
วสัน อื่นๆ รายชื่อผู้แสดงแบบผ้่าไหม ปี 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-25/13:53:14
5
นัฐกานต์ อื่นๆ คำกล่าวรายงานงานเดินแบบไหม ปี 59(ของ พจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/17:09:56
6
นัฐกานต์ อื่นๆ คำกล่าวรายงานงานเดินแบบไหม ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/17:09:23
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/15:03:50
8
นัฐกานต์ อื่นๆ ประมาณการบัญชีรับ-จ่าย ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/13:34:45
9
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อส่วนราชการท่ีประสานงานเดินแบบไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/13:28:10
10
นัฐกานต์ อื่นๆ สรุปหน่วยงาน/เอกชนเดินแบบไหม ปี 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/12:42:52
11
นัฐกานต์ อื่นๆ กำหนดการงานเดินไหม ปี59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-24/11:43:09
12
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประเมินผลและสรุปผลการประเมินโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-23/16:43:41
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-23/15:02:41
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-23/14:46:52
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) จำนวน 23 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-20/16:10:50
16
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นตรวจกระทรวงมหาดไทย ฝากคุณปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-20/13:05:58
17
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี PPT กองทุน สตรี ชุดที่รวม พรบ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-20/07:05:51
18
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 จำนวน 2 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/18:14:22
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัดปี 60 โครงการพลังอาสาฯ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 4 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/18:10:34
20
ศิริมา OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/13:22:10
21
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หลักสูตรการบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/11:01:34
22
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-19/11:00:52
23
วิวัฒน์ อื่นๆ แบบแสดงความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน (พอ.ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-18/10:29:11
24
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/16:00:44
25
กรองศักดิ์ OTOP ฐานข้อมูล OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/14:16:12
26
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเอกสารสตรีท่ีปรับใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-17/07:49:15
27
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ (โครงการ สปน. ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/16:38:51
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/16:11:10
29
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2560(แบบใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/14:13:14
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/10:55:08

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login