ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน อื่นๆ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน สัมมาชีพชุมชน จังหวัดบรุีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-20/14:55:16
2
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้าเจริญสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:46:58
3
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้านาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:45:51
4
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้าพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:44:13
5
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์สนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:43:00
6
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ข้าวภูเขาไฟ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/12:07:54
7
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์สายยาว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/12:07:17
8
วสัน อื่นๆ เตรียม power point ให้หัวหน้ากรอง ประชุม 21พ.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/11:57:01
9
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสอบฐานกลุ่มออมทรัพย์ระดับ 2 เพื่อเป็นเป้าหมายโครงการฯ ยกระดับจาก 2 เป็น 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/10:29:46
10
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ตรวจสอบครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ (จปฐ.59) และอยู่ใน หมู่บ้าน ยุทธ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/18:58:06
11
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/11:12:28
12
วสัน อื่นๆ แบบฝึกอาชีพต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/09:37:51
13
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มต่างๆ ของสัมมาชีพ (อำเภอต้องใช้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/07:42:24
14
วสัน อื่นๆ กำหนดการโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-17/17:28:58
15
วสัน ศอช.ต. ร่าง แบบแผนชุมชนตำบล ประจำปี พ.ศ........... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-17/15:41:47
16
วสัน อื่นๆ กรอบการเรียนรู้ ตามโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-17/09:10:37
17
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค ประเด็น ถาม-ตอบ ครับ จปฐ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-16/15:42:52
18
กรองศักดิ์ OTOP แบบเสนอการออกเลขจัดซื้อจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-15/11:48:48
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-15/11:31:55
20
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 8 พ.ย 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-15/10:19:38
21
สริญญา อื่นๆ หมวด 900 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-14/17:35:31
22
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุปโครงการศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-14/15:31:20
23
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-10/15:26:11
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-10/11:02:19
25
วสัน อื่นๆ ppt.นำเสนองานในความรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 7 พ.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-09/17:28:13
26
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ/กชช2ค 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-09/14:58:22
27
เฉลิมศรี การบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-08/14:08:27
28
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน ต.ค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-08/11:40:15
29
รณภพ การประชาสัมพันธ์ เป้าหมายการทำงานปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-07/13:46:43
30
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้_VirusHiddenFile_ง่ายแค่ดับเบิ้ลคลิก ก๊อบไฟล์นี้ไปวางในแฟลชไดรฟ์แลัวดับเบิ้ลคลิก........ ไม่มีไฟล์แนบ
2016-11-06/22:21:22

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login