ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/10:22:03
2
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ (แบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/09:54:33
3
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ (แบบ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/09:53:36
4
กรองศักดิ์ OTOP บันเสนอคำสั่งฯ การปฏิบัติงานภูมิปัญญา 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-21/08:16:47
5
นัฐกานต์ อื่นๆ สรุปงบหน้าใบสมัครขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/18:38:20
6
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง ขาหมู ใหม่ล่าสุด สดสด ร้อนร้อน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/10:25:51
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอ..งานขาหมู ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-20/08:05:16
8
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง กำหนดการ "ขาหมู" ใหม่สุด ใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/17:22:35
9
นัฐกานต์ อื่นๆ บันทึก คำสั่ง ขาหมู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/17:02:20
10
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (นอกหมู่บ้านยุทธฯ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/11:51:02
11
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2561 (หมู่บ้านยุทธฯ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-19/11:50:39
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ ศาสตร์พระราชา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-18/10:34:01
13
วสัน อื่นๆ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-18/09:54:30
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-17/11:14:19
15
ประภัสสร อื่นๆ กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยว บ.เจริญสุข(หน.กรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-17/10:56:35
16
ประภัสสร อื่นๆ รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ฝาก หน.กรอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-17/10:45:52
17
ชิษณุกิจ การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ตัวอย่างหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-17/09:58:08
18
นัฐกานต์ อื่นๆ ร่างคำสั่งกรรมการตัดสินการประกวด"ขาหมูบุรีรัมย์" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-16/15:18:25
19
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ร่าง เอกสารประเมินกลุ่มออมทรัพยฯ SSG เพือ่ประกอบกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-14/13:13:30
20
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตัวอย่างการรายงานที่ถูกต้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-14/10:11:01
21
เฉลิมศรี อื่นๆ ฝากงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/13:28:50
22
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แบบการจัดเก็บข้อมูลการตลาดรูปแบบกระดานสินค้าฯ สำหรับศุนย์สาธิตการตลาด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/13:23:11
23
ปราณีต อื่นๆ แบบประเมินกองทุนหมู่บ้าน และแบบประเมินประชารัฐฯ(5 แสน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/11:53:53
24
ปราณีต อื่นๆ คู่มืิอการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-13/11:50:52
25
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินทุนหมุนเวียน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/21:52:13
26
ปราณีต อื่นๆ รายงาน SE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/16:40:41
27
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คลิป คุณบังอร ฯ ใช้เป็นกรณีศึกษาเวทีหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/08:01:49
28
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานผลการขับเคลื่อน way off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-12/07:46:13
29
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายละเอียดหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:49:52
30
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนฯ รอบ 15 ก.ค.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-11/15:37:05

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login