ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-16/10:54:53
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2560 จำนวน 4 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-13/17:11:00
3
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/14:46:40
4
เฉลิมศรี อื่นๆ หนังสือขยายวงเงินโดยวิธีตกลงราคา 500,000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/14:41:32
5
กรองศักดิ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นส.เปิดบัญชี ประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-12/07:48:51
6
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ppt กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-11/15:10:35
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/18:45:18
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/18:44:37
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนผังกระบวนการอนุามัติเงินสตรี ppt ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/16:05:34
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนผังกระบวนการอนุมัติเงินสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/16:04:54
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขั้นตอนการเข้าระบบ SARA เพื่อปริ้นสกรีนข้อมูลสมาชิกรายบุคคลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับแนบแบบเสนอฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/15:37:28
12
วสัน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปรับปรุงรายละเอียดประกอบกิจกรรม จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/15:27:17
13
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลช่วยนำ้ท่วมภาคใต้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/13:46:13
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:36:42
15
สริญญา อื่นๆ ครุภัณฑ์ใน ระบบ GFMIS ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:09:36
16
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-10/11:04:57
17
วสัน อื่นๆ อินโฟกราฟฟิค "สัมมาชีพชุมชน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/16:17:10
18
วสัน อื่นๆ ร่าง คณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/16:16:08
19
วสัน การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุปประเด็นตรวจ ม.ค.60 ให้พี่ปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-09/10:51:49
20
วสัน อื่นๆ ประเด็นเน้นย้ำและตััวอย่างการดำเนินงานตามโครงการ "สัมมาชีพชุมชน" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-08/16:01:02
21
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-06/14:38:33
22
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าบ้าน ธ.ค. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-06/14:06:53
23
วสัน อื่นๆ ขั้นตอนการบันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน และ ความรู้จากปราชญ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/15:41:10
24
วสัน อื่นๆ road map สัมมาชีพชุมชน ฝากพี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/11:51:22
25
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินงบจังหวัดปี 60 โครงการพลังอาสาฯ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ จำนวน 15 อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-05/09:31:56
26
วสัน อื่นๆ ขั้นตอนวิธีการบันทึกข้อมูลปราชญ์ในเว็บไซต์ สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-04/11:49:37
27
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-01-03/13:06:08
28
จรินทร์ จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค ปี 2560 ส่งให้อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-30/09:08:55
29
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-28/12:35:55
30
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คำสั่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-28/11:34:54

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login