ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:37:34
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.บ้านด่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:27:40
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:25:43
4
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่3 ปี 2560 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/11:15:16
5
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 8 /2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-07-03/10:53:46
6
วสัน อื่นๆ กำหนดการ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-30/13:08:23
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ งานเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-29/12:02:44
8
กรองศักดิ์ OTOP SIZE เสื้อเซราะกราว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-29/11:31:19
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอการแถลงข่าวขาหมู บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/17:30:07
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารเรื่องขาหมูนำเข้าที่ประชุม หน.ส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/16:18:46
11
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร way Off Life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-28/11:17:53
12
ปราณีต อื่นๆ แบบ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/19:13:42
13
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 7/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:15:21
14
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 6/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:14:31
15
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 5/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:12:03
16
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 4/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:11:25
17
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 3/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:10:58
18
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 2/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:08:50
19
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร มกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:08:05
20
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกาศสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี ประเภทองค์กร ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/18:06:46
21
กรองศักดิ์ OTOP รายได้ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2560 ณ โอเสม็ด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/14:58:04
22
กรองศักดิ์ OTOP บันทึก ผลการดำเนินการรายได้ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 2560 ณ โอเสม็ด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/14:51:38
23
กรองศักดิ์ OTOP งานตลาดนัดเซราะกราว ครบ 3 ปี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/06:50:46
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอ จัดแถลงข่าว ขาหมูบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-27/04:01:59
25
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.เฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/18:34:29
26
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/18:31:14
27
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/18:21:51
28
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/18:04:11
29
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเสนอโครงการสตรี รอบที่2 ปี 2560 อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/17:58:39
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/11:35:11

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] 64 [ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login