ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนประชุมทีมตำบล (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/08:44:39
2
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนประชุมทีมตำบล way Off life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-26/08:32:39
3
กรองศักดิ์ อื่นๆ ไฟล์นำเสนอ "ขาหมู" เข้าประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/17:13:13
4
กรองศักดิ์ อื่นๆ เอกสารเรื่อง ขาหมู เข้าวาระประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/17:11:29
5
กรองศักดิ์ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานแผนฝึกอบรมทีมตำบล way Off Life ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/15:12:47
6
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทร์ อำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/12:34:49
7
กรองศักดิ์ อื่นๆ แก้ไข ไฟล์ดอกไม้จันทร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/12:33:31
8
กรองศักดิ์ OTOP โครงการ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/11:46:31
9
วสัน อื่นๆ แบบรายงาน way of life ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-25/11:14:58
10
วสัน อื่นๆ ร่างบันทึก โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บุรีรัมย์ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-24/17:25:09
11
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 30 มิ.ย.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/15:55:55
12
จรินทร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ESET Endpoint ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/15:42:32
13
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุประชุม/วัสดุสำนักงานจ่ายตรงเข้าผู้ขาย (งบสตรี 2560) โอน 22 มิถุนายน 2560 จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:17:40
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ(งบสตรีปี 60)จ่ายตรงเข้าผู้ขายโอนวันที่ 22 มิถุนายน 2560 อ.โนนสุวรรณอ.เฉลิมพระเก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:13:53
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 5 อำเภอ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-23/14:11:18
16
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป บ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:20:50
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุป กลุ่มทอผ้าไหมสนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:12:20
18
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุป ข้าวภูเขาไฟ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-22/07:10:33
19
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย งบจังหวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-21/10:11:06
20
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ แบบให้คะแนนประกวดกิจกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:41:36
21
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทน์ ทุกวันที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-20/21:38:21
22
วสัน อื่นๆ PPt:model บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/21:05:36
23
วสัน อื่นๆ ppt.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-19/15:32:34
24
วสัน อื่นๆ ภาพประกอบบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:08:06
25
วสัน อื่นๆ ส่วนที่1 ข้อมูลบ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/21:05:59
26
กรองศักดิ์ อื่นๆ สรุปผลการดำเนินงาน บ้านสนวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/20:58:39
27
วสัน อื่นๆ นำเสนอการมีส่วนร่วม บ้านสวายสอ ฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-18/18:08:02
28
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:05:28
29
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:04:04
30
เฉลิมศรี อื่นๆ งานฝากหัวหน้ากรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/18:03:36

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login