ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
วสัน ศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดใบสั่งจ้าง โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/15:20:47
2
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ รายการค่าใช้จ่ายงบฯศูนย์เรียนรู้ 59 สำหรับพิมพ์ใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/08:06:30
3
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ นส.แจ้งจัดสรรงบฯ ศูนย์เรียนรู้ 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/07:59:52
4
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ รายการค่าใช้จ่ายงบฯศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-15/07:40:04
5
วสัน ศูนย์เรียนรู้ นส.แจ้งอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-14/22:09:30
6
วสัน ศูนย์เรียนรู้ นส.และโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-14/22:08:51
7
จินตนา อื่นๆ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-14/16:06:01
8
จรินทร์ อื่นๆ เอกสารงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 (CD Day 2016) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-13/12:43:29
9
วสัน อื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (พอ./หัวหน้ากลุ่ม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/18:07:00
10
วสัน อื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/17:59:38
11
รณภพ อื่นๆ ppt นโยบายผู้บริหารกรม รองอรรษิษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/17:42:58
12
รณภพ อื่นๆ ppt นโยบายผู้บริหารกรม รองสายพิรุณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/17:41:53
13
รณภพ อื่นๆ ppt นโยบายผู้บริหารกรม รองทวีป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/17:39:24
14
รณภพ อื่นๆ ppt นโยบายผู้บริหารกรม อพช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/17:38:15
15
วสัน อื่นๆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/16:08:42
16
จรินทร์ อื่นๆ ประกาศหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-12/10:55:44
17
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สตึก,อ.ละหานทราย,อ.ปะคำ,อ.นาโพธิ์,อ.บ้านใหม่ไขยพจน์) หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4273 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 - เรื่อง การตรวจสอบและติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-09/15:27:00
18
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ รายงานการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย / พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-09/11:10:30
19
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวดับุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร0019/ว4269 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่อง การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559 รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-08/16:08:41
20
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว4264 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่องประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ ครังที่ 8/2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-08/11:54:01
21
กรองศักดิ์ OTOP การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี2559 รอบ2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-06/16:15:46
22
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ สรุปโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ (รอปรับ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/16:04:26
23
วสัน อื่นๆ หนังสือฝากพุทไธสง (ประชุมของ สสส.) ฝาก อ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/13:40:06
24
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/13:24:14
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ รายการโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน สส.พช. 2558 โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก วันที่ 5 กันยายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-05/12:51:59
26
วสัน ศอช.ต. หนังสือ ฝาก อำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-02/14:04:24
27
วสัน ศอช.ต. ประชุมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ฝาก อ.พุทไธสง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-02/13:38:04
28
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ประเมินค่าตำแหน่ง พจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-01/09:30:18
29
เฉลิมศรี อื่นๆ นอภ.พุทไธสง - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/16089 ลงที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐพอเียงในชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/15:39:26
30
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-31/15:33:29

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login