ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษายาบาลและค่าการศึกษาบุตร พ.ย. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-02/11:46:59
2
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-12-01/16:18:40
3
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ตัวชี้่วัด กลุ่มออมทรัพย์ssg ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-30/13:48:55
4
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-28/16:43:57
5
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ที่มีกิจกรรมเครือข่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-28/15:28:30
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งผลการเบิกจ่าย ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/16:44:31
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่างหมวด900กองทุนสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/15:59:49
8
กรองศักดิ์ อื่นๆ ตราสารหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/15:15:09
9
วสัน อื่นๆ การอบรมทีมสนับสนุนสัมมาชีพระดับอำเภอ ฝากพี่อัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/14:28:15
10
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินค่าวัสดุ/ป้าย/เอกสารฯ จ่ายตรงเข้าผู้ขาย โอนเมื่อวันที่ 17,24 พ.ย.2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-25/12:36:29
11
สริญญา อื่นๆ การจัดกิจกรรม ชาว OTOP ร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ นายอำเภอชำนิ นายอำเภอเมือง และอำเภอพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:22:48
12
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ประมาณการค่าใช้จ่าย งานไหมงบฯ จังหวัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:48:36
13
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การทำหุ่นจำลองหนอนไหมหมู่บ้านท่องเที่ยว 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:47:43
14
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การจัดทำหุ่นจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:46:53
15
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/09:17:56
16
วสัน อื่นๆ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน สัมมาชีพชุมชน จังหวัดบรุีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-20/14:55:16
17
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้าเจริญสุข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:46:58
18
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้านาโพธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:45:51
19
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ผ้าพุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:44:13
20
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์สนวนนอก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/16:43:00
21
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ข้าวภูเขาไฟ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/12:07:54
22
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์สายยาว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/12:07:17
23
วสัน อื่นๆ เตรียม power point ให้หัวหน้ากรอง ประชุม 21พ.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/11:57:01
24
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสอบฐานกลุ่มออมทรัพย์ระดับ 2 เพื่อเป็นเป้าหมายโครงการฯ ยกระดับจาก 2 เป็น 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-19/10:29:46
25
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขอให้ตรวจสอบครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ (จปฐ.59) และอยู่ใน หมู่บ้าน ยุทธ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/18:58:06
26
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/11:12:28
27
วสัน อื่นๆ แบบฝึกอาชีพต่างๆ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/09:37:51
28
วสัน อื่นๆ แบบฟอร์มต่างๆ ของสัมมาชีพ (อำเภอต้องใช้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-18/07:42:24
29
วสัน อื่นๆ กำหนดการโครงการสัมมาชีพชุมชนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-17/17:28:58
30
วสัน ศอช.ต. ร่าง แบบแผนชุมชนตำบล ประจำปี พ.ศ........... ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-17/15:41:47

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ] 65 [ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login