ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบข้อมูล คร.ยากจน และรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย. 60 ตามแบบรายงาน 2 แบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:47:20
2
สุภาภรณ์ อื่นๆ บรรยายการพัฒนางาน ชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:40:51
3
สุภาภรณ์ อื่นๆ แนวข้อสอบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/16:36:32
4
ปราณีต การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เอกสารตามหนังสือ ที่ บร 0019/ว931 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 60 ถึงทุกอำเภอยกเว้น อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/14:28:58
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ การตรวจประมิน กพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-16/07:51:15
6
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-15/12:10:32
7
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินจ่ายตรงเจ้าหนี้ค่าวัสดุ ณ วันที่ 14 มิถุนายน.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-15/12:04:48
8
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ งบสตรีปี 2560 จำนวน 4 อำเภอ ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-12/12:13:23
9
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อคน ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-11/04:29:30
10
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อคน พาหนะ สินค้า OTOP สองแผ่นดิน 60 ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-11/04:15:28
11
วสัน อื่นๆ แบบรายงานดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-10/12:37:25
12
วสัน อื่นๆ หนังสือแจ้งอำเภอ(ดอกไม้จันทน์ฯ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-10/12:36:48
13
วสัน อื่นๆ นส.ถึงอธิบดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/17:43:11
14
วสัน อื่นๆ บันทึกข้อความสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/17:42:46
15
วสัน อื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/17:42:10
16
วสัน OTOP โครงการสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/17:41:34
17
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกร่วมพิธีใช้ไฟด์นี้ค่ะ(ปรับแล้ว 9 มิย.60) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/15:04:30
18
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการจัดงาน 11-15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/11:21:07
19
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการเปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-09/11:20:45
20
นัฐกานต์ อื่นๆ วาระขาหมูแก้ไขที่ร้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-08/11:33:32
21
นัฐกานต์ อื่นๆ ร่าง "หลักเกณฑ์การประกวดขาหมู" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/16:56:17
22
นัฐกานต์ อื่นๆ ร่างใบสมัคร"ขาหมู" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/16:55:10
23
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกร่วมงาน(เพิ่มอีก 3 รายรวมเพิ่ม 5 ราย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/15:27:19
24
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกร่วมงาน(เพิ่ม 2 ราย) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/14:37:13
25
ประภัสสร ผู้นำ อช/อช แบบสำรวจผู้นอ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/14:31:30
26
นัฐกานต์ อื่นๆ รายชื่อแขกร่วมงานใช้ไฟด์นี้ค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/12:54:12
27
กรองศักดิ์ OTOP วาระประชุม ขาหมู วันที่ 8 มิ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/05:47:25
28
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานการสำรวจ ตลาดนัด มิ.ย.60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-07/00:07:29
29
กรองศักดิ์ OTOP นส.ถึง หน.หน่วยประสานงานฯ แจ้งชื่อประธานและแขกร่วมเปิดงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-06/22:33:19
30
กรองศักดิ์ OTOP รายชื่อแขกเปิดงาน 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-06-06/17:32:59

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ]


Login