ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบความเห็น คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อกส.อ.ประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:38:32
2
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบความเห็น คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง อกส.อ.ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:35:57
3
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบความเห็น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:32:42
4
จินตนา อื่นๆ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29697/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29698/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:06:01
5
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบสอบถามความรู้ความสามารถด้าน IT สำรวจทุกคน ส่งจังหวัดทาง e-report ภายใน 4 พ.ย.59 นี้ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-01/18:00:46
6
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจแทนในการเสนอโครงการประเภทอุดหนุนและหนังสือมอบอำนาจการสมัครประเภทองค์กรสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-01/14:25:35
7
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-31/14:04:21
8
สุภาภรณ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-31/14:03:52
9
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ประสานงานประชุมเตรียมฝึกภาคสนามฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-31/12:35:14
10
กรองศักดิ์ OTOP ข้อมูลบริจาคเงิน OTOP ชวนชิมทำดีเพื่อพ่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-31/11:13:50
11
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ ฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 1 (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-28/16:59:40
12
จินตนา อื่นๆ ราคากลางวัสดุสำนักงานปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-28/11:57:47
13
วสัน OTOP รายนามผู้บริจาค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-26/14:47:59
14
สริญญา อื่นๆ แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-25/09:40:16
15
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นตรวจราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากพี่ณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-19/15:05:55
16
กรองศักดิ์ OTOP การทำโบว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-19/09:30:35
17
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี ข้อมูล อปท.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-18/17:02:07
18
รณภพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ presentation แบบมืออาชีพ เคล็ดลับ 9 วิธีในการสร้าง presentation ให้น่าสนใจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-18/10:33:06
19
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการตรวจราชการฯ ฝากคุณปราณีต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-17/16:35:24
20
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การมอบหมายงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ ต.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-13/07:46:01
21
กรองศักดิ์ OTOP ยุทธศาสตรไหม บร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/16:54:26
22
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/15:00:19
23
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ แบบรายงานความสำเร็จ ของบ.ประชารัฐ บร. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-12/07:59:30
24
กรองศักดิ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายเมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-11/10:27:11
25
เฉลิมศรี อื่นๆ นายอำเภอ ทุกอำเภอ - หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0019/ว 4050 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-11/10:02:33
26
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบเช็คลิส สปน.ฝากพี่ทรัพย์สิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-10/12:59:50
27
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รายได้สนวนนอก ล่าสุด มี 2 ชีท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-06/21:06:00
28
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มอบอำนาจสตรี ส่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-06/10:56:13
29
สมยศ อื่นๆ กรรมการผ้าป่า ถึงจ่าวสันต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-04/09:20:15
30
ศิริมา อื่นๆ วาระการประชุมส่งเสริมฯ (สมยศ) 4 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-04/09:01:43

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


Login