ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสนับสนุน


นางบุญยิ่ง เทศน้อย
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

 

นั่งคุยกับพัฒนาการจังหวัด

 


กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

   


นายเดโช วันทนาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

 

 นางปราณีต ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 นางสาวกรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ติดตาม/ประเมินผล

 

 

 

 นายสุวพัชร์ อมรภัทรสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 


กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

 

 นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสตรี/งานเด็ก
- อาสาพัฒนา
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP งบกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
- KBO
- แผนธุรกิจ
- ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 นางศิริมา จันทร์ชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- งาน OTOP กรม
- ตลาดนัดชุมชน
- เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ผู้นำ อช./อช.
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวขวัญอนงค์ เครือบุดดีมหาโชค
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- มชช.
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
- โครงการเชิดชูเกียรติฯ
- ศอช.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยวนกระโทก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- กข.คจ.
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


นายจรินทร์ รอบการ
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายชิษณุกิจ เอ็นยอด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายรณภพ เกลียวทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 จ่าเอกวสัน วงศ์กุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ฝ่ายอำนวยการ


นางรัชนี สาระวิถี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางวีณา ประดาสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางกิตติกานต์ โคตรมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางจินตนา เชิดสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางเฉลิมศรี บุญครอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 นางสาวสริญญา พานิชย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................
- ..............................

 


ข้อมูลสนับสนุนล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
ชื่อนักวิชาการ
ประเด็น
ชื่อข้อมูลสนับสนุน
หมายเหตุ
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จรินทร์ อื่นๆ ฝากพี่ณีตครับ2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-22/17:30:49
2
จรินทร์ อื่นๆ ฝากพี่ณีตครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-22/16:06:24
3
กำพล อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง ฝากพี่โต๊ปครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-21/19:20:23
4
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุป ชุมชนเกื้อกูล ฝากเดียร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-21/00:00:43
5
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สรุป กลุ่มออมทรัพย์ฯ (ใหม่) ฝากเดียร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-20/23:08:18
6
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ สรุปผลการสำรวจกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (ผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/16:57:06
7
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประเด็นตรวจราชการ กลุ่มส่งเสริมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/16:17:22
8
วสัน อื่นๆ ประเด็นตรวจราชการ ฝากพี่ณีต ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/14:57:14
9
กรองศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้ ป้ายองค์ความรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/14:29:56
10
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 5.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:46:43
11
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 4.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:39:22
12
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 3.ผลงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:26:28
13
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 2.สรุปงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:23:08
14
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ 1. สรุปงานเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-19/08:21:02
15
วสัน อื่นๆ เอกสารสรุป ฝากพี่หมง อ.สตึก ครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:54:09
16
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ตาลอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:48:05
17
จรินทร์ อื่นๆ แบบรายงานการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อน หมายเหตุ ****เขียนอธิบายเฉพาะธรรมนูญหมู่บ้านข้อที่ ดำเนินการไม่ได้ หรือ ต้องการแก้ไข ปรับปรุง ลงในตารางกระบวนการในช่องต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ****ส่งข้อมูล การจัดเวทีปะชาคม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นไฟล์เอกสาร Excel หรือ Word ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-18/15:28:59
18
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่างแบบสรุปโครงการ สปน.เข้าประชุม 22 ส.ค.59 ฝากหัวหน้ากรองครับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/17:15:08
19
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่างวาระการประชุม สปน. 22 ส.ค.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/17:14:24
20
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์บ้านตาลอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/15:30:00
21
วสัน อื่นๆ โครงการชุมชนเกื้อกูลของอำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/15:27:26
22
วสัน อื่นๆ แบบสรุปเสนออธิบดี ฝากหัวหน้ากรอง ล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/14:24:51
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปการปิดบัญชีเงินฝาก คกส.ต. แนบท้าย หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3871 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/10:01:01
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปรายงานยอดเงินที่คงค้างในบัญชี คกส.ต. แนบท้าย หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บร 0019/ว 3871 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/09:59:46
25
วสัน กลุ่มออมทรัพย์ แจ้งอำเภอตรวจสอบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/09:25:48
26
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ กองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-17/08:12:47
27
กรองศักดิ์ การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ เอกสารสรุปประเด็นตรวจราชการ 24 ส.ค.59 (ก.สส.บร.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-16/23:49:00
28
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาลอง (Doc) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-16/13:44:16
29
วสัน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาลอง (Pdf) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-16/13:42:57
30
วสัน OTOP ข้อมูลกลุ่มฯลงทะเบียน OTOP ปี 57/58 (ฝากให้ หน.นิกร พลับพลาชับ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-08-15/19:51:18

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]


Login